English | German | Russian | Czech

a bimbo English

Translation a bimbo in Czech

How do you say a bimbo in Czech?

a bimbo English » Czech

hloupá dívka

Are you looking for...?

a | bimbo