English | German | Russian | Czech

Klaus Czech

Meaning Klaus meaning

What does Klaus mean in Czech?

Klaus

české mužské příjmení původem německé křestní jméno

Examples Klaus examples

How do I use Klaus in a sentence?

Movie subtitles

Jen mezi námi, není žádný Santa Klaus, my to víme.
Confidentially. there ain't no Santa Claus. we know.
Synku někteří lidí si myslí, že jsem Santa Klaus.
Sonny there are some people who think I'm Santa Claus.
Myslela jsem, že jste náš Santa Klaus.
I thought you were our Santa Claus.
Váš Santa Klaus je opilý.
Your Santa Claus is intoxicated.
Mohl byste být Santa Klaus?
Could you be Santa Claus? Have you had any experience?
jde Santa Klaus.
There goes Santa Claus.
Žádný Santa Klaus ani pohádky.
No Santa Claus, no fairy tales.
Dám vám pár rad, jak být dobrý Santa Klaus.
I just want to give you a few tips on how to be a good Santa Claus.
Jsem Santa Klaus.
I'm Santa Claus.
Jsem pravý Santa Klaus.
Just like I'm really Santa Claus.
Santa Klaus tu bude celý den.
You have all day to see Santa Claus.
Řekl byste , že nejste skutečný Santa Klaus?
Would you please tell her that you're not really Santa Claus?
Náš Santa Klaus se vrátil a cítíme povinnost.
The Santa Claus we had is back, and I feel we owe him.
Macyho Santa Klaus posílá zákazníky ke Gimbels.
Imagine, Macy's Santa Claus sending customers to Gimbels.

News and current affairs

První představuje bývalý premiér Václav Klaus, druhé prezident České republiky Václav Havel.
The first concept is represented by former prime Minister Vaclav Klaus, the second by President Vaclav Havel.
Klaus vnímá politické strany jako páteř jakéhokoli demokratického systému a v politice vidí jen malý prostor pro občanskou společnost.
Klaus sees political parties as the backbone of any democratic system and sees little place for civil society in politics.
Klaus a jeho následovníci vytvořili prostor pro vznik dobře fungujících, standardních politických stran.
Klaus and his followers spearheaded the creation of well-functioning, standard political parties.
Místo aby si z tohoto fiaska vzal ponaučení, přešel Klaus do ofenzívy a označil se za oběť spiknutí zosnovaného Havlem.
Rather than learn from this fiasco, Klaus went on the offensive, claiming that he was a victim of a conspiracy hatched by Havel.
Ve volbách v červnu roku 1998 však jeho Občanská demokratická strana prohrála se sociálními demokraty, které Klaus před volbami hanlivě označil za hrozbu demokracii.
But his party, the Civic Democrats (ODS), lost the June 1998 elections to the Social Democrats (CSSD), whom Klaus vilified before the elections as a threat to democracy.
Klaus, Zeman a jejich strany se dále dohodly, že se změnou Ústavy ČR společně zasadí o omezení prezidentských pravomocí a nezávislosti centrální banky a také o změnu volebního zákona ve svůj prospěch.
Klaus, Zeman and their parties also agreed to work together to limit presidential power and the independence of the Central Bank by changing the Constitution, as well as to change the electoral law in their favor.
Na první přednášce pořádané IISS a Oberoi Group v Bombaji zdůraznil generální ředitel Evropského nástroje finanční stability (EFSF) Klaus Regling význam čínské poptávky po dluhopisech EFSF a roli Číny při stabilizaci eurozóny.
In mid-August, at the First IISS Oberoi Lecture in Mumbai, Klaus Regling, the CEO of the European Financial Stability Facility, underscored the importance of Chinese demand for EFSF bonds and China's role in stabilizing the eurozone.
Klaus, který byl názoru, že ekonomicky méně úspěšné Slovensko je pro českou část federace přítěží, nenamítal.
Klaus, who thought that the economically less successful Slovakia was holding the Czechs back, did not object.

klaus English

Examples Klaus in Czech examples

How do I translate Klaus into Czech?

Movie subtitles

You can ask me anything, Klaus. It's our last evening together.
Zeptej se , na co chceš, Klausi, je to náš poslední večer.
Come, Karl. Klaus!
Pojď, Karle, pojď, pojď, Karle!
Oh, by the way, is old Klaus Berger still alive?
Mimochodem, je starý Klaus Berger ještě naživu?
I agree, I agree, but is old man Klaus still alive?
Máte pravdu, máte pravdu, ale žije ještě starý Klaus?
His chief of staff, Major General Klaus Kahlenberge also had no alibi that night.
Jeho náčelník štábu generálmajor Klaus Kahlenberge také na tu noc neměl alibi.
Klaus, from Hamburg.
Klaus z Hamburku. - Albert.
Give them to me. You can't Klaus.
To nemůžeš, Klausi, prosím , nedělej to, Klausi.
I'm begging you. No, Klaus.
To nemůžete, prosím vás.
Please, Klaus.
Tohle dostaneš za ten klíč.
Tell Klaus to give it to me. I need it. I can't stand it.
Řekni Klausovi, mi je vrátí, potřebuju je, nevydržím to.
Klaus.
Klausi!
Klaus, why didn't I think of it before?
Klausi, že to nenapadlo dřív?
Klaus.
Klausi, kde jsi?
I don't know. Klaus would have killed you.
Jenže ty pracuješ se šéfem, takže, kde je ten klíč?

News and current affairs

The first concept is represented by former prime Minister Vaclav Klaus, the second by President Vaclav Havel.
První představuje bývalý premiér Václav Klaus, druhé prezident České republiky Václav Havel.
Klaus sees political parties as the backbone of any democratic system and sees little place for civil society in politics.
Klaus vnímá politické strany jako páteř jakéhokoli demokratického systému a v politice vidí jen malý prostor pro občanskou společnost.
Klaus's vision of democracy had the upper hand for most of the past decade.
Klausova vize demokracie dominovala větší části uplynulého desetiletí.
Klaus and his followers spearheaded the creation of well-functioning, standard political parties.
Klaus a jeho následovníci vytvořili prostor pro vznik dobře fungujících, standardních politických stran.
Unfortunately, Havel's vision of democracy appears complicated when compared to that of Klaus.
Havlova vize demokracie vypadá naneštěstí ve srovnání s Klausovým pojetím o mnoho složitější.
At the end of 1997, the second Klaus government collapsed under the weight of financial scandals.
Ke konci roku 1997 padla pod váhou finančních skandálů druhá Klausova vláda.
Rather than learn from this fiasco, Klaus went on the offensive, claiming that he was a victim of a conspiracy hatched by Havel.
Místo aby si z tohoto fiaska vzal ponaučení, přešel Klaus do ofenzívy a označil se za oběť spiknutí zosnovaného Havlem.
But his party, the Civic Democrats (ODS), lost the June 1998 elections to the Social Democrats (CSSD), whom Klaus vilified before the elections as a threat to democracy.
Ve volbách v červnu roku 1998 však jeho Občanská demokratická strana prohrála se sociálními demokraty, které Klaus před volbami hanlivě označil za hrozbu demokracii.
Klaus, Zeman and their parties also agreed to work together to limit presidential power and the independence of the Central Bank by changing the Constitution, as well as to change the electoral law in their favor.
Klaus, Zeman a jejich strany se dále dohodly, že se změnou Ústavy ČR společně zasadí o omezení prezidentských pravomocí a nezávislosti centrální banky a také o změnu volebního zákona ve svůj prospěch.
Loss of control of the Senate also meant that Klaus's hope to replace Havel as president diminished.
Ztráta kontroly Senátu rovněž znamenala oslabení Klausových nadějí na výměnu prezidenta.
Defeat prompted Klaus and Zeman to try to and gain control over Czech TV by packing its council of overseers with their sympathizers.
Porážka Klausovi a Zemanovi vnukla myšlenku pokusit se získat kontrolu alespoň nad Českou televizí, a to dosazením svých politickým sympatizantů do její rady.
Realizing that the game was lost, the Social Democrats joined with Klaus's opponents in parliament on January 5th to demand Hodac's resignation.
Jakmile si sociální demokraté uvědomili, že prohrávají, připojili se 5. ledna 2001 během parlamentní rozpravy na stranu Klausových odpůrců, kteří žádali Hodačovu rezignaci.
Unrecognized by almost everyone, Czech society has moved beyond Havel and Klaus.
Aniž si toho mnozí povšimli, přesunula se česká společnost za Havla i Klause.
It rejects Klaus's truncated democracy, and, although it supports (to some extent) Havel's vision, Havel himself is no longer the motor of civil society in action.
Odmítá Klausovu okleštěnou demokracii, a přestože (do jisté míry) podporuje Havlovu vizi, Havel přestal být motorem fungující občanské společnosti.

Are you looking for...?