English | German | Russian | Czech

cone of pumping depression English

Translation cone of pumping depression in Russian

How do you say cone of pumping depression in Russian?

cone of pumping depression English » Russian

воронка депрессии

Are you looking for...?