English | German | Russian | Czech

cable choke English

Translation cable choke in Russian

How do you say cable choke in Russian?

Are you looking for...?