English | German | Russian | Czech

attaching English

Translation attaching in Russian

How do you say attaching in Russian?

Are you looking for...?