English | German | Russian | Czech

atrophied English

Translation atrophied in Russian

How do you say atrophied in Russian?

Are you looking for...?