English | German | Russian | Czech

atrophic English

Translation atrophic in Russian

How do you say atrophic in Russian?

Are you looking for...?