English | German | Russian | Czech

a long way English

Translation a long way in Russian

How do you say a long way in Russian?

a long way English » Russian

далеко

Are you looking for...?

a | long | way