English | German | Russian | Czech

-ship English

Translation -ship in Russian

How do you say -ship in Russian?

-ship English » Russian

-ство

Are you looking for...?