English | German | Russian | Czech

-ship English

Translation -ship in German

How do you say -ship in German?

-ship English » German

-schaft -keit -ität -heit

Are you looking for...?