English | German | Russian | Czech

narkoman Czech

Translation narkoman translation

How do I translate narkoman from Czech into English?

Synonyms narkoman synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narkoman?

Inflection narkoman inflection

How do you inflect narkoman in Czech?

narkoman · noun

+
++

Examples narkoman examples

How do I use narkoman in a sentence?

Simple sentences

Narkoman zemřel na předávkování drogou.
The addict died from a drug overdose.

Movie subtitles

Řeknu jim, že jsi narkoman.
I'll say you're a drug addict.
A zatím nevím, že po mně jde narkoman s nožem.
Little do I know it but a dope fiend with a knife is afte me.
Víte, že i narkoman je také schopen zabít?
Are you aware that a dope addict is also capable of murder?
Pomalu se ze začíná stávat narkoman.
First a sloppy bit of surgery and now you're turning me into a drug addict.
Jsi narkoman číslo jedna.
You're an A number-one mainliner.
Je to narkoman, asi jel na heroinu. Našli jsme vpichy na paži.
He's a drug addict, probably popping smack again.
Když přišla smrt, hledala je jako narkoman.
When death arrived, she went into withdrawal like a drug addict.
A jako každý narkoman zjistila, že je to nesnesitelné.
Like any drug addict, she found it unbearable.
Snaží se říct, že je narkoman.
He's trying to say he's a hophead.
Byl alkoholik nebo narkoman?
Alcoholism? Drugs?
Mám jedinou opici v zemi, která je narkoman.
I have the only primate in the country that's a dope addict.
Ten chlap musí být narkoman nebo blázen.
This guy must be a drug addict or crazy.
V pořádku, takže jsem teď narkoman.
All right, so now I'm a dope addict.
Inspektore, ten narkoman absťák.
Inspector Wong, the junkie we just hauled in is having a fit!

Are you looking for...?