English | German | Russian | Czech

naprázdno Czech

Translation naprázdno translation

How do I translate naprázdno from Czech into English?

naprázdno Czech » English

no-load idly

Synonyms naprázdno synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as naprázdno?

naprázdno Czech » Czech

nečinně

Examples naprázdno examples

How do I use naprázdno in a sentence?

Movie subtitles

Každopádně pořád vycházím naprázdno.
Anyhow, I'm still drawing blanks.
Nechal jsi naprázdno vyhořet cigaretu.
You didn't even find time to light my cigarette.
Pořád odpalujeme naprázdno.
We're still batting zero.
Někdo vystřelil naprázdno?
Someone fired vain?
Nevyšel jsi naprázdno.
You saw some money.
Tvoje citlivé srdíčko bije naprázdno.
Your sensitive little heart races at nothing.
To byl můj úmysl, ale teď vidím, že vyzněl naprázdno.
Such were my thoughts, but I see now it was nothing but wishful thinking.
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané.
When you pray, don't use vain repetitions as the Gentiles do.
Pravděpodobně jste naprázdno tlachali o zbytečných věcech. Jako válečném umění.zase.
You were probably idly chatting away to Asano about useless things like martial arts again.
Pánové, střílíme naprázdno.
Gentlemen, we're debating in a vacuum.
Zásahy vyšly naprázdno, protože když jsme hlídkovali na jednom místě, oni kradli na jiným.
Our last two stakeouts came up empty because we were babysitting one place, and they hit us someplace else.
A nemluv tak naprázdno, Herode.
Oh, don't be obvious, Herod.
Zdá se, že sme vyšli naprázdno.
We've come up empty.
Otče, tvůj příměr o třech šípech vyšel naprázdno.
Father, see what's happened to your three arrows already?

News and current affairs

VÍDEŇ - Jednání o drogách na vysoké úrovni během summitu Organizace spojených národů ve Vídni minulý týden vyšla naprázdno.
VIENNA - Negotiations at the United Nations High Level Summit on drugs in Vienna last week fell flat.
Jednou skličující a pravděpodobnou možností je, že globální snaha o uzavření nových dohod o podpoře obchodu, zpomalení tempa klimatických změn nebo regulaci kyberprostoru vyzní naprázdno.
One disappointing probability is that global efforts to fashion new arrangements to promote trade, slow the pace of climate change, or regulate cyberspace are likely to come to naught.
Naprázdno vycházejí rovněž environmentální vědy, které mají dozajista fundamentální význam.
Environmental sciences - surely of fundamental importance - also come up empty.
Ve skutečnosti pravdu nikdo neznal, a proto všechny naše snahy o získání úplných informací o rozsahu katastrofy vyšly naprázdno.
In fact, nobody knew the truth, and that is why all our attempts to receive full information about the extent of the catastrophe were in vain.

Are you looking for...?