English | German | Russian | Czech

napůl Czech

Translation napůl translation

How do I translate napůl from Czech into English?

napůl Czech » English

half and half fifty-fifty in half

Synonyms napůl synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napůl?

napůl Czech » Czech

napolo zpola stejně rovný

Examples napůl examples

How do I use napůl in a sentence?

Simple sentences

Rozděl to napůl.
Divide this in half.
Stávaly tu napůl zbořené zdi.
Half-destroyed walls used to stand there.

Movie subtitles

Bylo to dost silné, aby ho roztrhl. Roztrhl ho napůl.
It was strong enough to rip it off-- rip the, like, rip its bone in half.
Zaprvé, jsem jen napůl vnikla.
First of all, I only half-entered.
Jsi napůl opilý. Podržím žebřík.
I'll hold the ladder.
Máme napůl římsu a noční stolek a střídáme se v roztahování závěsů a zhasínání světla.
Going halves on the mantelpiece and the bedside table and taking it in turns to open the curtains and turn the light off.
Pamatuju si, že jsem stál před skříní, napůl oblečený, bral jsem si boty a uviděl jsem, že jsi do prachu na mých botách namalovala srdíčko.
I remember standing in the closet, half-dressed, reaching for my shoes when I saw that you had drawn this little heart In the dust on my shoe.
Začíná být hrozná zima. Nešťastní dobrodruzi se probouzejí napůl zmrzlí.
They decide to punish the terrestrials in an exemplary manner.
Ale proč? Jsou napůl cesty do St. Quentin.
Why should they do that. when they're halfway through St Quentin already?
Jsem napůl rozhodnutý tu zůstat.
I've half a mind to settle here for good.
Nemám v úmyslu tady strávit noc, jako napůl utopená krysa na úbočí hory.
You can't expect me to spend the night like a half-drowned rat on a mountainside.
No, tady je bouře tak napůl.
Well, this is a storm and a half.
Určitě bude napůl utopený.
They're probably half drowned.
Musím poslouchat blbosti o Ernestovi, o obchodech a o bolesti hlavy. a jsem z toho napůl blázen.
I'm expected to listen to Ernest, business, and headaches. when I'm half out of my mind.
Jen napůl představa, napůl sen.
Only half imagined, half dreamed.
Jen napůl představa, napůl sen.
Only half imagined, half dreamed.

News and current affairs

Napůl se vždy jednalo o mýtus.
This was always half myth.
Jeden návrh, který koluje Frankfurtem, chce rozdělit Issingovo portfolio napůl a část úkolů hlavního ekonoma převést na jiného člena rady.
One proposal currently making the rounds in Frankfurt is to split Issing's current portfolio in two, transferring part of the chief economist's responsibilities to another Board member.
Jeho jedinou nadějí je získat alespoň takový podíl na moci, aby mohl vstoupit do budoucí koalice, a proto musí působit aspoň napůl seriózně.
His only chance of gaining even a share of power is to join in a future coalition, and for this he has to look semi-respectable.
S tímto názorem souhlasím tak napůl.
I half-agree with this view.
S tímto názorem také souhlasím napůl.
I half-agree with this view, too.
Mohou dále stát naše postkomunistické demokracie, zůstávají-li uvnitř rozdělené proti sobě, napůl bohaté - napůl bez špetky naděje?
Can our postcommunist democracies continue to stand if they remain divided against themselves, half-rich and half without hope?
Mohou dále stát naše postkomunistické demokracie, zůstávají-li uvnitř rozdělené proti sobě, napůl bohaté - napůl bez špetky naděje?
Can our postcommunist democracies continue to stand if they remain divided against themselves, half-rich and half without hope?
Podle toho, co o tomto i mnoha jiných podobných případech víme, jde spíše o napůl urbanizované produkty vysoce konvenční venkovské společnosti, v níž jsou role mužů a zejména žen přísně regulované.
From what we can surmise from this case - and many others like it - they are the semi-urbanized products of a highly conventional rural society where the roles of men, and especially women, are tightly regulated.
Místo toho zahájil přímo během her napůl utajenou vojenskou intervenci na Ukrajině, která spolu s jeho řečmi o ruském nacionalismu vyvolala značnou úzkost, zejména v postsovětských státech.
Instead, even as the Games were proceeding, Putin launched a semi-covert military intervention in Ukraine, which, together with his talk of Russian nationalism, has induced severe anxiety, particularly among ex-Soviet countries.
Prozatím je nám to napůl odpouštěno.
Thus far, we have been half-forgiven for doing so.
Sklenice vína je pro někoho napůl prázdná, pro jiného zpola plná; jenže z plné půlky se aspoň napít, zatímco s tou prázdnou nic moc nenaděláte - maximálně můžete zkusit ji doplnit.
A glass that is half-full to some people, is half-empty to others; but from the half-full half, you can drink, whereas with the empty half you cannot do much (except try to fill it)!
V tomto smyslu vyhrál prezident Bush svůj spor napůl: použití preventivní síly lze ospravedlnit, ale nikoliv jednostranně.
In that sense, President Bush won half his argument: preventive force can be justified, but not unilaterally.
Může však politickou vůli pro obnovené reformy nalézt vláda, která je napůl liberální a napůl populistická?
But can the political will for renewed reform be mustered in a government that is half liberal and half populist?
Může však politickou vůli pro obnovené reformy nalézt vláda, která je napůl liberální a napůl populistická?
But can the political will for renewed reform be mustered in a government that is half liberal and half populist?

Are you looking for...?