English | German | Russian | Czech

m Czech

Translation m translation

How do I translate m from Czech into English?

M Czech » English

M

Synonyms m synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as m?

m Czech » Czech

zoolog

Examples m examples

How do I use m in a sentence?

Movie subtitles

O.. M.. Pane, se zblázním kluci!
O. M. Gosh you guys, I am freaking out!
Jo. m-aha!
Uh huh.
M-Bone?
M-Bone?
Správa závodu Volchovstroj. inženýru M.S.Losovi. Děkujeme Vám za bezmála roční pracovní nasazení.
To Engineer M.S. Los, The administration of Volkhovstroi thanks you for almost a year of dedicated work.
N. Glan, Z. Darevskij, M.
N.GLAN, Z.DAREVSKY, M.ZHAROV.
Filmová báseň M. Jogansen, J.
Cinematographic poem by M. Yogansen, Yu.
Film CESTA MATKY KRAUSEOVÉ KE ŠTĚSTÍ byl restaurován v roce 1957 z verze sestavené Otto Nagelem pro Státní filmový archív NDR s novými mezititulky a měl délku 2.846 m (125 minut).
THE JOURNEY TO HAPPINESS OF MOTHER KRAUSE restored in 1957 from a version made by Otto Nagel for the State Film Society of the GDR with new intertitles. It had an original length in 1929 after censorship of 2,846 m (125 minutes).
Tato hudební rekonstrukce je založena na manuskriptu Dmitrije Šostakoviče, který byl dlouhý čas uložen v Moskevském muzeu M.
This musical reconstruction is based on a manuscript by Dmitri Shostakovich. that is being kept in the Glinka museum of Moscow.
Tato zkrácená verze je odvozena z kopie uložené v Nederlands Filmmuseum o délce 1615 m.
This version is derived from a copy from the Netherlands Film Museum The Dutch version is shorter, 1,615 m.
Scénář H.M. Walker.
Lights by H.M. Walker.
Je to jen m7tus.
That's just a myth.
M si to rozmyslela.
Madame has changed her mind.
Steve! - M.
I could take care of myself, or not?
A-M-Á-R-D-A.
A-M-A-R-D-A.

News and current affairs

Nedávná smrt Jamese M. Buchanana, otce ekonomie veřejné volby, je dobrým důvodem zamyslet se nad těmito moudrými varováními.
The recent death of James M. Buchanan, the father of public-choice economics, is reason to reflect on his sage warnings.
Afrika se stala průkopníkem mobilního bankovnictví a místní firmy jako M-Pesa i globální korporace jako Citi ukazují, jak mohou nové technologie poskytovat životně důležité finanční služby i lidem, kteří nemají bankovní účet.
Africa has pioneered the use of mobile banking, with local players like M-Pesa and global corporations like Citi demonstrating how new technology can provide vital financial services to the unbanked population.
Současná potíž tkví v tom, že hladina půjček z měnového agregátu (M4) do soukromého sektoru je na nejnižší úrovni za deset let, zatímco inflace více než dvojnásobně převyšuje cíl BOE.
The current issue is that the monetary aggregate (M4) measure of lending to the private sector is at its lowest level in a decade, while inflation is more than double the BOE's target.
jsem si myslel něco jiného a svůj názor jsem zakládal na výzkumu podkladů pro knihu Tentokrát to bude jinak, kterou jsme v roce 2009 vydali s Carmen M.
I thought otherwise, based on research underlying my 2009 book with Carmen M. Reinhart, This Time is Different.
Údaje z Evropy a USA ukazují, že M3 byl většinu roku 2009 na sestupu, navzdory mimořádně nízkým úrokovým sazbám a kvantitativnímu uvolňování.
Data from Europe and the US show that M3 has been falling for most of 2009, despite exceptionally low interest rates and quantitative easing.
Po jeho oslabení a rozhodnutí prezidenta Richarda M. Nixona ukončit směnitelnost dolaru za zlato sezvala Francie v roce 1975 přední činitele pěti zemí do knihovny zámku Rambouillet k diskusi nad měnovými otázkami.
After the weakening of the dollar and President Richard M. Nixon's decision to end its convertibility into gold, in 1975 France convened leaders of five countries in the library of the Chateau de Rambouillet to discuss monetary affairs.
Podle Standard Chartered Bank dokonce patří Číně první místo na světě, pokud jde o celkovou M2 i nově vydanou měnu.
In fact, according to Standard Chartered Bank, China ranks first worldwide in terms of both overall M2 and newly issued currency.

m English

Translation m in Czech

How do you say m in Czech?

m English » Czech

m tisíc molarita metr

M English » Czech

M P 5 3

Examples m in Czech examples

How do I translate m into Czech?

Simple sentences

I'm at a loss for words.
Nemám slov.
I'm gonna shoot him.
Zastřelím ho.
My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying.
Moji přátelé vždy říkají, že jsem příliš klidný ale moje rodina vždy říká, že jsem protivný.
My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying.
Moji přátelé vždy říkají, že jsem příliš klidný ale moje rodina vždy říká, že jsem protivný.
I hate those spiders. They're always there to freak me out when I'm cleaning.
Nesnáším pavouky. Jsou vždycky tady, aby vyděsili, když uklízím.
I'm tired.
Jsem unavený.
I'm thirsty.
Mám žízeň.
I'm not inspired anymore.
Nějak mi došla inspirace.
I'm getting ready for the worst.
Připravuji se na nejhorší.
I'm getting ready for the worst.
Chystám se na nejhorší.
I'm going to take a bath.
Budu se koupat.
I'm sorry, I don't have change.
Je mi líto, nemám drobné.
I'm glad you liked it.
Jsem rád, že se ti to líbilo.
I'm looking forward to seeing you again soon.
Těším se, že brzy znovu uvidím.

Movie subtitles

I'm saved!
Jsem zachráněna! Jsem zachráněna!
I'm going to pee my pants.
Mám to udělat tady?
That's right. I'm a dog.
Jo, jsem pes.
Shut your mouth. I'm going to kill you.
Drž hubu, dědku.
I'm going to you old man!
zabiju.
I'm going to put it in the jajang sauce.
Jo, potřebuju ho na omáčku z černých fazolí.
I'm an excellent cook.
Jsem skvělý kuchař.
I'm sorry but can I hold your baby?
Můžu si ho pochovat?
That's what I'm sayin!
Přesně tak.
But I'm not someone that anyone would like at first sight.
Nedělám na muže velký dojem.
I told you I'm not speaking with you anymore!
Říkal jsem ti, že s tebou nemluvím!
I'm sorry.
Promiň. Udělala jsem chybu.
Going off stealing things Mom, I'm so embarrassed to death because of you.
Kradeš jako blázen.
You know I'm a gangster, right? Do you want to get hit or do you want to eat?
Chceš abych ještě zbil, nebo hned začneš jíst?

News and current affairs

I'm not wise enough to say which side is right, but I certainly know which side I hope is wrong.
Nejsem natolik moudrý, abych dokázal říct, kdo pravdu, ale rozhodně vím, kdo doufám, že se mýlí.
Finally, I'm suspicious of concentrations of power of any kind.
Konečně jsem podezíravá vůči jakékoli koncentraci moci.
If I'm wrong, people will still be better-fed, better-housed, and happier thanks to our efforts.
Pokud se mýlím, budou díky nasim snahám lidé stále lépe jíst, stále lépe bydlet a stále více se radovat.
On my way to Novosibirk airport at 5a.m. on a morning when the temperature read minus 48 Celsius (minus 118 Fahrenheit) I saw a brightly-lit wooden hut.
Cestou na letiště v Novosibirsku v pět hodin ráno, kdy teploměr ukazoval 48 stupňů Celsia pod nulou, jsem zahlédla jasně osvětlenou dřevěnou boudu.
The recent death of James M. Buchanan, the father of public-choice economics, is reason to reflect on his sage warnings.
Nedávná smrt Jamese M. Buchanana, otce ekonomie veřejné volby, je dobrým důvodem zamyslet se nad těmito moudrými varováními.
Africa has pioneered the use of mobile banking, with local players like M-Pesa and global corporations like Citi demonstrating how new technology can provide vital financial services to the unbanked population.
Afrika se stala průkopníkem mobilního bankovnictví a místní firmy jako M-Pesa i globální korporace jako Citi ukazují, jak mohou nové technologie poskytovat životně důležité finanční služby i lidem, kteří nemají bankovní účet.
But I'm not sure how many governments do pay for the protection of private citizens who live permanently abroad.
Nejsem si však jist, kolik vlád platí za ochranu soukromých občanů žijících trvale v zahraničí.
Their daughter Sophia has a 9 a.m. karate match.
Jejich dcera Sophia v 9 hodin ráno utkání v karate.
And, by 3 p.m., the house must be ready for Sally's graduation party.
A do tří hodin odpoledne musí být dům připravený na Sallyinu maturitní oslavu.
I don't have a crystal ball, but I'm certain that several years from now we should be able to look back at the Georgian crisis as a turning point.
Nemám křišťálovou kouli, ale jsem si jistý, že za několik let bychom měli gruzínskou krizi zpětně vidět jako bod obratu.
The current issue is that the monetary aggregate (M4) measure of lending to the private sector is at its lowest level in a decade, while inflation is more than double the BOE's target.
Současná potíž tkví v tom, že hladina půjček z měnového agregátu (M4) do soukromého sektoru je na nejnižší úrovni za deset let, zatímco inflace více než dvojnásobně převyšuje cíl BOE.
I thought otherwise, based on research underlying my 2009 book with Carmen M. Reinhart, This Time is Different.
jsem si myslel něco jiného a svůj názor jsem zakládal na výzkumu podkladů pro knihu Tentokrát to bude jinak, kterou jsme v roce 2009 vydali s Carmen M.
Data from Europe and the US show that M3 has been falling for most of 2009, despite exceptionally low interest rates and quantitative easing.
Údaje z Evropy a USA ukazují, že M3 byl většinu roku 2009 na sestupu, navzdory mimořádně nízkým úrokovým sazbám a kvantitativnímu uvolňování.
First, Turkey's population is likely to rise hugely in the next 50 years, from 66m to nearly 100m.
Za prvé, obyvatelstvo Turecka v příštích padesáti letech rapidně narůst, a to z 66 na 100 milionů.