English | German | Russian | Czech

klaunský výstup Czech

Synonyms klaunský výstup synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klaunský výstup?

klaunský výstup Czech » Czech

vystoupení klaunů

Examples klaunský výstup examples

How do I use klaunský výstup in a sentence?

Movie subtitles

Takové pozdvižení přímo před bránou čtvrti radostí je hrubá neotesanost. že váš výstup zhodnotí jako pouhou hádku.
What we'll be doing here is different than just using bokken. often used during practice matches Itakura will come!
Pamatujete si můj dramatický výstup, pane Smithi?
Just a minute-- jim: You remember my dramatic sketch, Mr. Smith?
Výstup děvčat, ihned!
The girls' introduction right away.
Skutečně, druhý výstup.
I'll be there.
Budu zpět hned jak skončí výstup.
A lot of telegrams for you.
Poukazuji tímto na jeho nestoudný výstup pro tisk.
I refer to his shameless performance for the newspapers.
Tento výstup jej však snižuje na úroven podradného bavice a vrhá špatné svetlo na vážnost nejvyššího zákonodárného sboru.
But one that brings him down to the level of a sideshow entertainer and reflects on the sincerity and sanity of the highest body of lawmakers.
Raději jděte na výstup než se znovu objeví, nebo se to může změnit na striptýz.
Better put on your number before he shows up again, or it might turn into a striptease.
Museli vidět náš výstup, a jak jsi říkal,.nikdy nevíš, kdo je venku.
They must have caught our act, and like you said you never know who's out there.
Připravit na Harlekýnův výstup Vezměte to od vstupu Kinga.
Ready for the Harlequin number. Take it from King's entrance.
Pan Shaw byl tu dnes ráno, ale jeho krejčí telefonoval a myslela jsem si, že nebudeme dnes dopoledne ten výstup dělat.tak šel do krejčovství.
Mr. Shaw was here this morning, but his tailor phoned and I thought we weren't going to do the number until this afternoon so he went to the tailor's.
Máš výstup.
You gotta go on!
Viděla jsem tvůj výstup s Poloniusom.
I watched your scene with Polonius.
Jen klidně a nenatahujte výstup, prosím.
Take it easy and don't draw out the scene please.

News and current affairs

Jejich výstup je tudíž chabý a nedostačuje jim ani na prosté živobytí.
As a result, their output is meager and insufficient for their subsistence.
Jak oživit růst, když úspory téměř s jistotou způsobí další pokles agregátní poptávky, takže dál stlačí výstup a zaměstnanost?
How can growth be revived when austerity will almost surely mean a further decrease in aggregate demand, sending output and employment even lower?
Přestože výstup je dnes vyšší, než byl v posledním čtvrtletí roku 2007, zůstává výrazně pod úrovní toho, co by mohlo být vyprodukováno, kdyby se pracovní síly a kapacity plně využívaly.
Although output is now higher than it was in the fourth quarter of 2007, it remains far below what could be produced if labor and capacity were fully utilized.
Prudký hospodářský růst dnes vynesl výstup zpět na dvě pětiny světového úhrnu a banka spekuluje, že by se Asie do roku 2025 mohla vrátit na svou historickou úroveň.
Rapid economic growth has brought output back to two-fifths of the world total today, and the Bank speculates that Asia could return to its historical levels by 2025.
I strukturální reforma krátkodobě snižuje výstup, protože vyžaduje propouštění pracujících, uzavírání ztrátových firem a postupnou realokaci pracovních sil a kapitálu do nově nastupujících odvětví.
Even structural reform reduces output in the short run, because it requires firing workers, shutting down money-losing firms, and gradually reallocating labor and capital to emerging new industries.
K tomu by bylo nutné akceptovat rozsáhlé ztráty u veřejných i soukromých dluhů, jakož i enormní transferové platby, které by posilovaly příjmy periferie, zatímco její výstup by stagnoval.
This would require accepting massive losses on public and private debt, as well as enormous transfer payments that boost the periphery's income while its output stagnates.
Veškerý tento výstup a příjem je natrvalo ztracen.
All of that output and income has been permanently lost.
V Řecku například opatření, jejichž zamýšleným cílem bylo snížit dluhové břemeno, ve skutečnosti přivodily zemi větší zátěž, než jakou měla v roce 2010: poměr dluhu k HDP se zvýšil, vlivem zraňujících důsledků fiskální přísnosti na výstup.
In Greece, for example, measures intended to lower the debt burden have in fact left the country more burdened than it was in 2010: the debt-to-GDP ratio has increased, owing to the bruising impact of fiscal austerity on output.
Samozřejmě, tyto obavy provází naděje, že strukturální reformy a měnová expanze umí spojit síly a popohnat zaměstnanost i výstup, aniž by výrazněji zvýšily inflaci.
Of course, these fears are accompanied by the hope that structural reforms and monetary expansion work in harmony, boosting employment and output without raising inflation by much.
Tak například třebaže HDP měřit hodnotu výstupu zboží a služeb, v jednom klíčovém sektoru - ve státní správě - to obvykle není jak provést, a tak často výstup měříme jednoduše podle vstupů.
For example, while GDP is supposed to measure the value of output of goods and services, in one key sector - government - we typically have no way of doing it, so we often measure the output simply by the inputs.
Pokud vláda utratí víc - byť neefektivně - výstup jde nahoru.
If government spends more - even if inefficiently - output goes up.
Celkový hospodářský růst se rovná zhruba součtu růstu počtu odpracovaných hodin (vzestup počtu pracujících nebo počtu hodin, které odpracují) a produktivity (výstup hodiny práce).
Total economic growth amounts to roughly the sum of the growth of work hours (an increase in the number of workers or the amount of hours that they work) and productivity (output per hour of work).
V případě neexistence solidních politik si lze příliš snadno představit děsivé scénáře, kdy se snížený výstup a potíže ve finanční soustavě vzájemně zesilují a zapříčiní další výrazné propady výstupu.
In the absence of strong policies, it is too easy to think of scary scenarios in which depressed output and troubles in the financial system feed on each other, leading to further large drops in output.
Na rozdíl od Velké hospodářské krize upadající národní výstup v posledních desetiletích doprovázela zrychlující inflace, nikoli deflace.
In contrast to the Great Depression, collapsing national output was in recent decades accompanied by accelerating inflation, not deflation.

Are you looking for...?