English | German | Russian | Czech

klaunské vystoupení Czech

Synonyms klaunské vystoupení synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klaunské vystoupení?

klaunské vystoupení Czech » Czech

komické klauniáda

Examples klaunské vystoupení examples

How do I use klaunské vystoupení in a sentence?

Simple sentences

Úžasné vystoupení tohoto herce předčilo veškerá očekávání.
The wonderful performance of this actress exceeded all expectations.

Movie subtitles

Stalo se to krátce po mém vystoupení.
It was shortly after my performance.
Večer se Helen připravovala na vystoupení v jídelně.
That evening Helen was preparing to perform on the concert in the wardroom.
Následující vystoupení a pořád žádný smích.
The next performance- and not a smile.
V rámci tohoto vystoupení bych vám chtěl jako zvláštní atrakci představit muže, kterého dobře znáte pro jeho pedagogickou činnost. Pedagogickou činnost na místním gymnáziu!
As a special part of our performance it is my pleasure to introduce to you a man you all know for his long and remarkable pedagogical achievements. pedagogical achievements at the local college.
Včera jsi měl při vystoupení špatný hlas.
Your voice was very bad at tonight's show.
Přijď zítra na vystoupení.
Catch our act tomorrow night.
Meierheim ruší vídeňské vystoupení.
Meierheim is canceling the Vienna engagement.
Tady vidíte Zaroffa, krále kláves, na jeho vystoupení na ostrově Blanca.
Here you see Zaroff, the keyboard king. in his Branca Island hour.
Jo. A taky skvělý název pro nové vystoupení.
And the very name for that new number too.
To je smůla, že nemůže mít žádné vystoupení.
What a pity it is that you cannot have some entertainment.
Sem jsi přivedl ty a to naše vystoupení.
It was you and that act of ours that started me in all this.
Na vystoupení?
The act?
Zítra vystoupení!
She's got the show tomorrow night!
Toto je spíše živé vystoupení.
This is in the nature of a personal appearance.

News and current affairs

Hlavním kandidátem na vystoupení z eurozóny je zřejmě Itálie, avšak politický šok by mohl nastat také ve Francii a ponouknout tuto zemi, aby zahájila s Německem jednání o rozpuštění měnové unie.
Italy is perhaps the prime candidate to lead an exit from the eurozone, though a political shock could also arise in France, spurring it to negotiate with Germany the dissolution of the monetary union.
V Nizozemsku, které obvykle není známé jako země šaškovských politiků, vedl populistické tažení nejprve Pim Fortuyn, hejskovský homosexuál, který organizoval provokativní a vždy nesmírně zábavná veřejná vystoupení.
In the Netherlands, not normally a country known for clownish politicians, the surge of populism was first led by Pim Fortuyn, a flamboyantly gay man who staged provocative, and always richly entertaining, public appearances.
A vzhledem k migrační krizi a nedávným teroristickým útokům může referendum o setrvání v EU - které se pravděpodobně bude konat příští rok - vést k vystoupení Spojeného království z unie.
And the migration crisis and recent terrorist attacks mean that a referendum on continued EU membership - likely to be held next year - could lead the United Kingdom to withdraw.
Ještě horší je, že se může znovu ocitnout v ohrožení eurozóna, neboť vystoupení Řecka nakonec vyvolá dominový efekt, jenž povede k rozpadu celé eurozóny.
Worse, the eurozone may again be at risk, with a Greek exit eventually causing a domino effect that eventually leads to the eurozone's breakup.
Případně by britské vystoupení z EU mohlo nastartovat dezintegraci Evropy včetně dalších rizik spojených s faktem, že rozpad hrozí i některým státům samotným (Británii, Španělsku a Belgii).
Or a British exit from the EU may trigger European dis-integration, with the additional risks posed by the fact that some countries (the UK, Spain, and Belgium) are at risk of breaking up themselves.
Vystoupení Řecka z eurozóny by dnes pravděpodobně způsobilo menší rozvrat než ještě před pár lety.
Greece's exit from the eurozone would likely be less disruptive now than it would have been a few years ago.
Pro evropské představitele by vystoupení Francie a Itálie z fiskálního kompaktu mělo sloužit jako jasný náznak, že model mutualizace nefunguje ani v eurozóně.
For Europe's leaders, the withdrawal by France and Italy from the fiscal compact should serve as a clear sign that the mutualization model is not working for the eurozone, either.
Jednoduchým a účinným způsobem, jak čas získat, by bylo vystoupení z eurozóny a obnovení konkurenceschopnosti zavedením devalvované národní měny.
A simple, effective way to buy time would be to abandon the euro and restore competitiveness through a devalued national currency.
Téměř od prvního vystoupení před zraky veřejnosti Michelle Obamová používá oděvy, etiketu a poukazy na to, kde nakupuje a čím se baví, aby americkým voličům i světu předávala decentní, ale radikální poselství.
Almost from her first appearance in the public eye, Michelle Obama has used clothing, etiquette, and such cues as where she shops and entertains to send out a subtle but radical message to American voters and to the world.
Otevřené vystoupení je důležitou součástí tohoto procesu, neboť lidé nejen poslouchají, co se říká, ale také si všímají, co projde bez zpochybnění.
Speaking up is an important part of that, because people not only listen to what is said, but also notice what passes without being challenged.
Věřitelé země jsou zase motivováni k tomu, aby chránili euro a omezovali geopolitické riziko vystoupení Řecka z eurozóny.
The country's creditors, for their part, have an incentive to protect the euro and limit the geopolitical risk of a Greek exit from the eurozone.
Případné vystoupení z eurozóny by však zvýšilo vnímanou pravděpodobnost, že by Řecko mohly dříve či později následovat další země.
Any exit from the eurozone would increase the perceived probability that other countries may, sooner or later, follow suit.
A konečně by vystoupení přinutilo evropské politiky formalizovat dosud nepsaná, ba dokonce i nespecifikovaná pravidla rozvodu.
Finally, an exit would force European policymakers to formalize their so-far unwritten and even unspecified rules for divorce.
A Muhammad Mursí, první egyptský prezident, který od zrodu islámské republiky v roce 1979 navštívil Írán, zase ve velmi hlubokém projevu rázně odmítl syrský režim a později to zopakoval i během vystoupení v Lize arabských států.
And, in a speech of great depth, Mohamed Morsi, the first Egyptian president to visit Iran since the Islamic Republic's birth in 1979, firmly rejected the Syrian regime, as he did in a subsequent appearance before the Arab League as well.

Are you looking for...?