English | German | Russian | Czech

klaun sedlový Czech

Translation klaun sedlový translation

How do I translate klaun sedlový from Czech into English?

Grammar klaun sedlový grammar

What are the grammatical properties of klaun sedlový in Czech?

sedlový + klaun · adjective + noun

++

Examples klaun sedlový examples

How do I use klaun sedlový in a sentence?

News and current affairs

Televizní komik jménem Victor Trujillo, který je lépe známý jako Strašný klaun Brozo, se stal nejvlivnějším politickým komentátorem v Mexiku.
A television comic named Victor Trujillo, but better known as Brozo the Creepy Clown, became the most influential political commentator in Mexico.
I dějiny cirkusu se zaměřují na vytváření takových párů: ješitný, sebevědomý Bílý klaun a Hloupý Augustus, pokorný smolař, jehož kalhoty pocítí kopanec jeho upjatého, nabubřelého druha.
Even the history of the circus is focused on such a pairing: the vain, dignified White Clown and Augustus the Fool, the humble loser who is kicked in the pants by his stiff, pompous partner.
Obzvlášť však vyčnívají dva typy populistů současnosti: nesmírně bohatý podnikatelský magnát a klaun.
Two types of contemporary populist, however, stand out: the ultra-rich business tycoon and the clown.
Klaun ani magnát nemají dobré předpoklady stát se demokratickým lídrem.
Neither the clown nor the tycoon is well suited to being a democratic leader.

Are you looking for...?