English | German | Russian | Czech

klapkový ventil Czech

Translation klapkový ventil translation

How do I translate klapkový ventil from Czech into English?

klapkový ventil Czech » English

butterfly valve

Examples klapkový ventil examples

How do I use klapkový ventil in a sentence?

Movie subtitles

Při začátku pádu se pustí ventil a nafoukne to.
When you start a dive you release the valve, it inflates it.
Někdo musí vynalézt nový ventil.
We'll have to find somebody to invent a new valve.
Když ten ventil uspěje, máme to.
This valve engages this gadget, we're off to the races.
Proč nerozděláte ten ventil a nevyndáte ten šroubovák?
Why not dismantle the safety valve and remove the screwdriver?
Asi se zasekl plynový ventil.
The gas valve's stuck, I think.
Zavřít olejový ventil 2 a 3!
Secure oil valves two and three.
Zavřít olejový ventil 2 a 3!
Secure oil valves two and three!
Otevřít přední ventil.
Open the front valve.
Otevřít ventil!
Okay, give her some air.
Komorový zpětný redukční ventil. 250 dolarů.
Master inverted reducing valve.
A tady je nějaký ventil.
Ian, over here. There's a sort of valve or something.
Tím, že jsi nechal otevřený ventil výměníku tepla, mohl jsi způsobit výbuch nedozírných následků, nejen pro lidstvo, ale také naše přátelé Monoidy.
By leaving open a wide valve in the heat exchange unit, you could have caused an explosion that would have been fatal, not only to the human race, but also to our friends the Monoids.
Když bude v průlezu zkusí otevřít ventil.
Once he's inside the tube. he'll, uh, try to open the drain.
Promiňte, ale my filmaři musíme ventilovat naše emoce a jsem právě upustil ventil.
Excuse me, but we film people. must give vent to our feelings and I have just vented.

News and current affairs

Když se znehodnocuje měna, když hospodářstvím lomcují vnější otřesy, žádný pojistný ventil bohužel neexistuje.
There is no safety valve in currency depreciation when the economy is buffeted by external shocks.
Musely si najít nějaký ventil a posloužil jim právě fotbal.
They had to find some outlet, and football provided it.
Je pravděpodobné, že vláda, jíž imponují dřívější národní úspěchy, ale zároveň se obává, že bude překonána, a děsí se ztráty legitimity, bude hledat určitý ventil v zahraniční politice, aby mobilizovala domácí podporu nebo odvrátila opozici.
A government impressed by past national achievement, but fearful of being overtaken and deeply worried about its own legitimacy, is likely to look for an outlet in foreign policy to mobilize domestic support or ward off opposition.
Migrace pracovních sil fungovala jako bezpečnostní ventil chránící před ještě horší nezaměstnaností.
Labor migration operated as a safety valve against even worse unemployment.

Are you looking for...?