English | German | Russian | Czech

klapavec mexický Czech

Translation klapavec mexický translation

How do I translate klapavec mexický from Czech into English?

klapavec mexický Czech » English

guau turtle Mexican giant musk turtle

Examples klapavec mexický examples

How do I use klapavec mexický in a sentence?

Movie subtitles

Připomíná mi to tu ten mexický podnik.
I guess you could make me just as sick as the boat could.
Je tak mexický.
It's so Mexican.
Tak ty jsi psanec, co miluje mexický jídlo.
So you're an outlaw, and you just love Mexican food.
S vaším dovolením. Rád bych ze sebe setřásl ten mexický prach a vrátil se k tanci.
Now, with the colonel's permission I'd like to shake some of this Mexican adobe dust and get back to the dance.
Vypadá to, že sem za vámi jede mexický důstojník, plukovníku.
I make it out to be a Mexican officer approaching to meet you, sir.
Viděl je mexický hlídač.
A sheep herder saw them.
Clanton krade mexický dobytek po tisících. a musí ho odehnat.
Clanton's been rustling Mexican cattle by the thousands, and he has to move them.
Ta bomba je z mexický strany hranice.
That bomb came from the Mexican side of the border.
Tohle je mexický území.
This is Mexican territory.
Je to velký zvíře v mexický vládě. Poslouchejte.
He's a big shot in the Mexican government.
Pan Peabody se v mexický putyce opil namol.
Mr Peabody's drunker than a skunk over in that Mexican joint.
Zařídíš mi můj mexický rozvod?
Get me my mexican divorce.
Když si stařík koupí nemocný mexický krávy, znamená to, že na to nemá.
When an old man buys a bunch of sick Mexican cows it means he's over the hill.
Winnifred: Mexický dolar velikosti kakaové skvrny! Totiž naopak.
A Mexican dollar the size of cocoa mark.the other way round.

News and current affairs

Mexický prezident Vincente Fox bude u moci do roku 2006.
Mexico's President Vincente Fox will govern through 2006.
Kdyby Mexický záliv ohrožovala velká ropná skvrna od Haiti, nechtěli bychom, aby se jejímu šíření snažily zabránit nejlepší technologie (a ne jen ty, které jsou dostupné na Haiti)?
If a major oil spill in Haiti were threatening the Gulf of Mexico, wouldn't we want the best technology (and not just the technology available in Haiti) to try to contain it?
Avšak základy starého korporativistického systému PRI, položené ve 30. letech 20. století, zůstaly nedotčené a představují hlavní a nejtíživější překážku pro mexický růst a úspěch.
But the foundations of the old PRI-corporativist system created in the 1930's remain untouched, and represent the main and most formidable obstacles to Mexico's growth and success.
Vůdci těchto kartelů očividně nemají zálusk na mexický prezidentský palác.
Obviously, the cartels' leaders do not have designs on Mexico's presidential palace.
Navzdory všem dobrým zprávám tom, jak se v Mexiku rodí nová demokracie, začíná mexický prezident dávat zadost prvotním obavám o jeho schopnosti: nemá vizi, nemá kongres, který by spolupracoval, nemá tým lidí, kteří vědí, co je třeba dělat.
For all the good news about Mexico's infant democracy, its president is beginning to justify the early fears about him: no vision, no Congress to work with, and no team that knows what to do.
Čtyři dny nato nejvyšší mexický soud pro otázky voleb prohlásil, že se Fox do voleb nevhodně vměšoval, ale znovu jednoznačně potvrdil Calderónovo vítězství.
Four days later, Mexico highest electoral court ruled that Fox had improperly interfered in the election but unanimously reaffirmed Calderon's victory.
CAMBRIDGE: Komu čest, tomu čest: politickou otevřeností a ekonomickou stabilitou přispěl odstupující mexický prezident Ernesto Zedillo velkou měrou k demokratizaci své země.
CAMBRIDGE: Credit where credit is due: Mexico's outgoing President, Ernesto Zedillo provided both the political opening and the economic stability that made his country's leap to full democracy possible.
Mexiko dnes zažívá ve výrobním sektoru boom, který po dlouhém setrvalém poklesu zvýšil mexický vývoz do USA.
Mexico is already enjoying a manufacturing boom that has increased its exports to the US, following a long secular decline.
Mexický růst produktivity opět klesl na úroveň z 80. let.
Mexican productivity growth has since fallen back to its levels in the 1980's.
-li si tedy mexický automobilový průmysl v budoucnu udržet stejnou úroveň mezd, musí učinit výrazné pokroky v produktivitě.
So Mexico's auto industry must make huge advances in productivity if it is to maintain the same wage level in the future.

Are you looking for...?