English | German | Russian | Czech

chobotnice kosmopolitní Czech

Translation chobotnice kosmopolitní translation

How do I translate chobotnice kosmopolitní from Czech into English?

chobotnice kosmopolitní Czech » English

seven-arm octopus

Grammar chobotnice kosmopolitní grammar

What are the grammatical properties of chobotnice kosmopolitní in Czech?

kosmopolitní + chobotnice · adjective + noun

++

Examples chobotnice kosmopolitní examples

How do I use chobotnice kosmopolitní in a sentence?

Simple sentences

Ta chobotnice se vrátila do moře, aniž by byla snědena.
That octopus returned to the sea without being eaten.
Kolik chapadel chobotnice?
How many tentacles does an octopus have?

News and current affairs

Co je důležitější, nejen v německém týmu, nýbrž i v zemi jako celku zvedá hlavu mladé, pohodové, uvolněné a bezstarostné Německo - Německo, které je kosmopolitní, přátelské a dobře naladěné.
More importantly, not only in the German team, but also in the country as a whole, a young, cool, laid-back, and carefree Germany is raising its head - a Germany that is cosmopolitan, friendly, and good-humored.
Díky Voltairovi a Kantovi byla představa Evropy rozšířena na kosmopolitní ideál celosvětového občanství.
Through Voltaire and Kant the idea of Europe was broadened to mean cosmopolitanism and the ideal of global citizenship.
Některé z nich - místní, regionální, národní, kosmopolitní - se zdají být uspořádané v soustředných kružnicích, kdy se síla identity snižuje se vzdáleností od jádra; v globální informační éře se však toto uspořádání rozostřuje.
Some - local, regional, national, cosmopolitan - seem to be arranged as concentric circles, with the strength of identity diminishing with distance from the core; but, in a global information age, this ordering has become confused.
Ve světě, kde se lidé organizují v národních společenstvích, je ryze kosmopolitní ideál nerealistický.
In a world in which people are organized in national communities, a purely cosmopolitan ideal is unrealistic.
Velká kosmopolitní města jako Peking a Šanghaj dramaticky rostou, avšak hlavní část migrace podobu vzniku malých a středně velkých uniformních měst, která v posledním desetiletí rostou jako houby po dešti.
The big, cosmopolitan cities of Beijing and Shanghai have grown dramatically, but the bulk of the urban migration has been to cookie-cutter small and medium-size industrial towns that have mushroomed over the last decade.
Multikulturalisté se zdráhají tuto část kosmopolitní dohody podpořit, ale liberálové tak učinit musí.
Multiculturalists are reluctant to endorse this part of the cosmopolitan bargain, but liberals must.
Poučný příklad kosmopolitní dohody se naskytl v roce 2006, když tehdejší ministr zahraničí Velké Británie Jack Straw vyslovil znepokojení nad niqábem, pokrývkou celé hlavy, již nosí některé muslimky.
An instructive example of the cosmopolitanism bargain came in 2006, when Great Britain's former foreign minister, Jack Straw, raised concerns about the nijab, the full-head covering worn by some Muslim women.
Z kosmopolitní dynamiky, která pramení z pohledu na imigraci spíše jako na příležitost než na hrozbu, by však měla Evropa prospěch.
But Europe would thrive on the cosmopolitan dynamism that results from treating immigration as an opportunity rather than as a threat.
Lidé na celém světě stojí před rozporem mezi odstředivou, kosmopolitní modernitou a dostředivou potřebou (nebo alespoň nostalgií) po přináležitosti.
Everywhere, people face the contradiction between centrifugal, cosmopolitan modernity and the centripetal need (or at least nostalgia) for belonging.
Jak postupuje globalizace, za pomoci stále rychlejších komunikací, cestování a mocnějších nadnárodních korporací, zdá se, že vzniká kosmopolitní společenská třída.
As globalization proceeds, with the help of ever-faster communications, faster travel, and more powerful multinational corporations, a new, cosmopolitan social class seems to be emerging.
Jistěže, kosmopolitní třída není nic nového.
Of course, a cosmopolitan class is hardly new.
Merton neříkal, že by kosmopolitní vlivní měli nějaký vliv mimo Rovere - což patrně nikdo z nich neměl.
Merton did not say that the cosmopolitan influentials were influential outside Rovere - apparently none of them was.
Kosmopolitní osobnosti, tvrdil Merton, obvykle svůj úspěch opíraly o všeobecné znalosti, kdežto lokální vlivní se spoléhali na přátele a konexe.
Cosmopolitan influentials, Merton said, tended to hang their success on their general knowledge, whereas locals relied on their friendships and connections.
Kosmopolitní osoby často neměly zájem seznamovat se s novými lidmi ve městě; lokální osobnosti chtěly znát každého.
The cosmopolitan influentials were often uninterested in meeting new people in town; the locals wanted to know everyone.

Are you looking for...?