English | German | Russian | Czech

chlorová voda Czech

Translation chlorová voda translation

How do I translate chlorová voda from Czech into English?

chlorová voda Czech » English

chlorine water

Examples chlorová voda examples

How do I use chlorová voda in a sentence?

Simple sentences

Tichá voda břehy mele.
Still waters run deep.
V studni nebyla žádná voda.
There was no water in the well.
Voda žádná není.
There is no water.
Voda mrzne při 0 stupních.
Water freezes at 0 degrees Centigrade.
Voda zmrzla.
The water turned to ice.
V řece nebyla voda.
There was no water in the river.
Dneska mi není dobře. Důvodem je ta voda ze studny.
I don't feel well today. That well water is the reason.
Vzduch je lehčí než voda.
Air is lighter than water.
Déšť je voda padající z mraků.
Rain is water falling from clouds.
Voda je těžká.
Water is heavy.
Nemůžu ty talíře umýt. Není voda.
I cannot rinse the dishes. There is no water.
Voda byla studená.
The water was cold.
Voda je čistá.
The water is clean.
Voda je život.
Water is life.

Movie subtitles

Po tak dlouhé cestě, Mormonům došla pitná voda, A přišla nemoc. úplavice!
After traveling for so long, the Mormons ran out of fresh water, and become sick. with dysentery.
Při 149 milionech kilometrů daleko, je Země na ideálním místě, aby voda existovala jako kapalina.
At 1 49 million kilometres away, the Earth is at just the right place for water to exist as a liquid.
Představte si svět, který je mnohem teplejší než Země kde neexistují žádné oceány, žádná tekutá voda na jeho povrchu.
Imagine a world so much hotter than the Earth that there are no oceans, no liquid water at all on its surface.
Na druhé straně, na světě mnohem chladnějším než Země může voda existovat pouze jako led a máme tu další problém.
On the other hand, on a world much colder than the Earth, water can only exist as ice, and we have another problem.
Voda umožňuje zrnkům písku téci společně, mísit se a vytvářet složitější struktury.
The water allows the sand grains to flow together and intermingle and form more complex structures.
Stejným způsobem, voda funguje jako mixer, umožňující atomům a molekulám aby se spojily a nakonec vytvořili stavební kameny života.
In the same way, water acts like a cocktail mixer, allowing the atoms and molecules to come together and ultimately form the building blocks of life.
Veškerá voda je ideální pro rozmnožování života.
All that water was perfect for breeding life.
Vzpomínáte si, jak důležitá je tekutá voda pro život?
Remember how important liquid water is to life?
A je možné, že je tam voda jako kapalina.
And it's possible for water to flow there as a liquid.
Víme, že tekutá voda hraje důležitou roli, a víme, že k životu je potřeba zdroj energie.
We know liquid water plays a role, and we know life needs an energy source.
Všude tam, kde je voda v tekutém skupenství - bez ohledu na množství světla, teploty, kyselosti - se životu daří.
Wherever there's liquid water - no matter the amount of light, the temperature, the acidity - life thrives.
Klíčovou otázkou je: jak hluboko je voda pod povrchem a pokud je dostatečně hluboko, je tlak a teplota dostatečně vysoká, aby voda mohla být tekutá, ne ve formě ledu?
The key question is; how far down does the water persist beneath the surface and if you go far enough, is the pressure and temperature high enough that the water would be liquid, not in the form of ice?
Klíčovou otázkou je: jak hluboko je voda pod povrchem a pokud je dostatečně hluboko, je tlak a teplota dostatečně vysoká, aby voda mohla být tekutá, ne ve formě ledu?
The key question is; how far down does the water persist beneath the surface and if you go far enough, is the pressure and temperature high enough that the water would be liquid, not in the form of ice?
Žádná voda v kapalném skupenství, ale kapalný metan.
Not liquid water, but liquid methane.

News and current affairs

V řečišti se objeví voda teprve s příchodem každoročních letních dešťů.
Only when the annual rains begin in the summer does water reappear in the river bed.
Na celém Blízkém východě je voda bezpečnostním tématem.
Across the Middle East, water is a security issue.
Voda je podstatou života.
Water is the essence of life.
V prostředí konkurujících si požadavků na základní potřeby, jako jsou zdravotní péče nebo pitná voda, jsou však nutností užší a nákladově efektivnější vzdělávací cíle.
But, amid competing demands for basic necessities like health care and potable water, narrower, more cost-effective education targets are essential.
Bush přesto o těchto obavách zjevně nevěděl, a to ani několik dní poté, co hurikán hráze zničil a město zaplavila voda.
Yet Bush apparently did not know of these concerns, even days after the hurricane destroyed the levees and flooded the city.
Vedle kontroly energetických dodávek z oblasti se potenciální příčinou konfliktu stává voda, vzhledem k jejímu vážnému nedostatku v Číně.
Aside from control of the region's energy supplies, water has become a potential source of conflict, given China's serious shortages.
Podle mnoha lidí se voda liší od zdrojů, jako je ropa, protože pro většinu účelů (zejména pro pěstování plodin) ji nelze ničím nahradit.
Many argue that water is different from resources such as oil, because there are often no substitutes for water in most uses (particularly growing food).
Na zeměkouli je vody úžasné množství, ale většinu tvoří slaná oceánská a poloslaná podzemní voda.
There are prodigious quantities of water on the globe, but most of it is salty ocean water and brackish groundwater.
Do otevřených stanic metra natekla slaná voda.
Salt water came streaming into open subways.
Jsou to místa, kde je voda rok co rok tak vzácná, že produkce plodin je tam přinejlepším okrajová.
These are places where water is so scarce year after year that crop production is marginal at best.
Stejně tak vzniká ekonomická hodnota, pokud se odpadní voda přirozeně vyčistí v mokřadech, ale protože přitom nedochází k žádné transakci, není to v HDP započítáno.
Likewise, there is economic value produced when wastewater is naturally cleaned by wetlands, but no transaction has occurred, so it is not counted in GDP.
Ochlazená voda se pak znovu vpraví do dalšího průchodu pod povrchem.
Then re-inject the now cooled water for another pass through the subsurface.
Psychologie se však uplatňuje i na spekulativních trzích a onen obraz mizejícího grónského ledovce možná zvyšuje uvěřitelnost představy, že se vyčerpává i všechno ostatní - půda, voda, ba dokonce i čerstvý vzduch.
But psychology also matters in speculative markets, and perhaps that image of the Greenland ice disappearing makes it seem all too plausible that everything else- land, water, even fresh air - is running out too.
Další voda však již nebude k dispozici.
But there won't be any more water.

Are you looking for...?