English | German | Russian | Czech

chlorovaný uhlovodík Czech

Translation chlorovaný uhlovodík translation

How do I translate chlorovaný uhlovodík from Czech into English?

chlorovaný uhlovodík Czech » English

chlorinated hydrocarbon

Synonyms chlorovaný uhlovodík synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlorovaný uhlovodík?

chlorovaný uhlovodík Czech » Czech

čisticí prostředek trichloretylen rozpouštědlo

Examples chlorovaný uhlovodík examples

How do I use chlorovaný uhlovodík in a sentence?

Movie subtitles

Když smícháme uhlovodík s vodou, dostaneme to, čemu říkají vědci nemísitelná kapalina.
Immiscible, that means water and oil don't mix.
Tenhle uhlovodík a věc s vodou, co jsem vysvětlil, je fakt.
It's kind of tricky.
Jede na neutrin a nepotřebuje uhlovodík.
It runs on lucrenos now. No hydrocarbons needed.
Za jistých podmínek podporuje hoření každý uhlovodík.
Yeah, under the right conditions any hydro-carb can be an accelerant.
Je tam uhlovodík?
Any signs of hydrocarbons?
Polycyklický aromatické uhlovodík se nachází v sazích, pesticidech, kreozotu, střešním dehtu.
Polycyclic aromatic hydrocarbons are found in soot. pesticides, creosotes, roofing tar.
Ten uhlovodík v jeho kůži měl stopy naftalínu a nemocničních aroma.
The carbon monoxide in his tissue had traces of naphthalenes and polycyclic aromatics.
Našel jsem důkaz homogenní směsi olejnatého a voskového spojení, které je nepolární uhlovodík - v téhle fraktuře na lebce.
I found evidence of a homogenous mixture of oily and waxy long-chain, which are non-polar hydrocarbons in this fracture of the skull.
To je uhlovodík.
That's a hydrocarbon.
dál není potřeba používat znečišťující uhlovodík.
There is no need for the use of polluting hydrocarbons any longer.
Polycyklický uhlovodík.
Ah, a polycyclic hydrocarbon.
V dřívějších dobách byl uhlovodík vylučovaný rostlinami, tedy pryskyřice, velice cenný.
Traditionally, a hydrocarbon secretion from plants, resins were a prized possession in the ancient world.

Are you looking for...?