English | German | Russian | Czech

chlorid uhličitý Czech

Translation chlorid uhličitý translation

How do I translate chlorid uhličitý from Czech into English?

chlorid uhličitý Czech » English

carbon tetrachloride

Grammar chlorid uhličitý grammar

What are the grammatical properties of chlorid uhličitý in Czech?

uhličitý + chlorid · adjective + noun

++

Examples chlorid uhličitý examples

How do I use chlorid uhličitý in a sentence?

Simple sentences

Chlorid stříbrný není zcela rozpustný ve vodě.
Silver chloride is not completely water-soluble.

News and current affairs

Od roku 1900 se globální teplota zemské atmosféry a povrchových vod oceánů zvýsila o půl celý jeden stupeň Celsia. Hlavním podezřelým je zde atmosférický oxid uhličitý CO 2, hned za vodní párou a jejím skleníkovým efektem.
Since 1900 the global temperature of the Earth's atmosphere and ocean surface waters has risen by 0.5-1 degree Celsius, and the prime suspect is atmospheric carbon dioxide, CO2, which is second only to water vapor in its greenhouse effect.
Zároveň se na 1,4 miliardy kusů rozrostla populace dobytka, který produkuje metan a přispívá ke zvyšujícímu se tempu ničení tropických deštných pralesů, což uvolňuje oxid uhličitý a podílí se na rychlejším vymírání druhů.
At the same time, the methane-producing cattle population has risen to 1.4 billion, contributing to the increasing rate of destruction of tropical rainforests, which releases carbon dioxide and contributes to faster species extinction.
Žel bohu, čisté, obnovitelné zdroje energie, jež neuvolňují oxid uhličitý, jako je větrná nebo geotermální energie, prozatím nedostačují.
Unfortunately, clean, renewable energy sources that do not emit carbon dioxide, such as wind power and geothermal power, are not yet sufficient.
Díky sluneční energii mohou rostliny absorbovat oxid uhličitý a vyrábět nejen kyslík, ale i hmotu, kterou se živí zástupci říše zvířat - a kterou naše stroje dokážou využívat k výrobě energie.
Solar energy enables plants to absorb carbon gas and thereby produce not only oxygen, but also matter that the animal kingdom uses for food - and that our machines can use for energy.
Benzínový dojezd se zvyšuje natolik, že hybrid je komerčně životaschopný, a vozidla šetřící benzín budou komerčně ještě úspěšnější, se na spotřebitele uvalí daň za oxid uhličitý, který ze svých aut vypouštějí.
Gasoline mileage is sufficiently enhanced to make the hybrid commercially viable, and gasoline-saving vehicles will become even more commercially viable when consumers are taxed for the carbon dioxide they emit from their vehicles.
Inženýři také vyvinuli metody, jak zachycovat oxid uhličitý, který vzniká při spalování uhlí v elektrárnách, a bezpečně ho skladovat v podzemí.
Similarly, engineers have developed ways to capture the carbon dioxide that results from burning coal in power plants and store it safely underground.
Uvnitř elektrárny proměňují speciálně vyvinuté kvasinky oxid uhličitý uvolněný při spalování uhlí na suroviny vhodné pro výrobu dlažby a dalších stavebních prvků.
Inside the plant, designer yeast cells transform the carbon dioxide released during the coal's combustion into raw materials for floor tiles and other construction supplies.
Když se tato fosilní paliva spalují, uvolňují oxid uhličitý, který pak mění klima planety.
When these fossil fuels are burned, they emit carbon dioxide, which in turn changes the Earth's climate.
Několik plynů, mimo jiné oxid uhličitý, metan a oxid dusný, ohřívá planetu, jak se jejich koncentrace v atmosféře zvyšuje.
Several gases, including carbon dioxide, methane, and nitrous oxide, warm the planet as their concentrations in the atmosphere increase.
Hlavním skleníkovým plynem je oxid uhličitý.
The main greenhouse gas is carbon dioxide.
Elektrárny například mohou přejít na sluneční energii anebo oxid uhličitý, který při použití fosilních paliv produkují, zachytávat a bezpečně ukládat - stejně jako velké továrny.
For example, power plants can adopt solar energy or capture and safely dispose of the carbon dioxide they produce with fossil fuels - as can large factories.
Dnes je málo pochyb o tom, že skleníkové plyny jako oxid uhličitý způsobují závažné změny podnebí.
There is now little doubt that greenhouse gases, such as carbon dioxide, are leading to significant changes in climate.
Oxid uhličitý nás rovněž dokáže zabít, ale ne tak rychle jako bomby.
Carbon dioxide can also kill us, but not as quickly as bombs.
Je potřeba zavést čistší zdroje energií a zároveň chránit a obnovovat lesy a mokřady, které vstřebávají oxid uhličitý, pohlcují povodňové vody a odfiltrují znečišťující látky dřív, než proniknou do zásob vody.
Cleaner energy sources must be adopted, while forests and wetlands must be preserved and restored to absorb carbon dioxide, and to absorb floodwaters and filter contaminants before they reach water supplies.

Are you looking for...?