English | German | Russian | Czech

chlorid Czech

Translation chlorid translation

How do I translate chlorid from Czech into English?

chlorid Czech » English

chloride chloruret

Synonyms chlorid synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlorid?

chlorid Czech » Czech

sůl kyseliny chlorovodíkové

Inflection chlorid inflection

How do you inflect chlorid in Czech?

chlorid · noun

+
++

Examples chlorid examples

How do I use chlorid in a sentence?

Simple sentences

Chlorid stříbrný není zcela rozpustný ve vodě.
Silver chloride is not completely water-soluble.

Movie subtitles

Vezme se chlorid sodný.
How? Sodium chloride.
Běžte za vašimi vědci, potřebuji nějaký chlorid sodný, a potřebuji ho hned!
Oh go to your Scientist, now I want some sodium chloride and I want it quickly!
Chlorid sodný.
Sodium chloride.
Například, sodík a chlorid sodný oba změní oheň bunsenova kahanu do žluta.
For example, the sodium and the sodium chloride both changed the light of the Bunsen burner to yellow.
Doufám, že nitrožilní dextróza a chlorid sodný je udrží, dokud se k nim nedostaneme.
I'm hoping the intravenous dextrose and saline will hold them until we get to them.
Mohli byste prosím vás někdo podat chlorid sodný?
ADRIC: Uh. Could anyone pass the sodium chloride, please?
Chlorid sodný?
Sodium chloride?
Amoniak, chlor, chlorid draselný.
Ammonia. Chlorine. Potassium chloride.
Pak chlorid draselný zastaví srdce.
Then potassium chloride to stop the heart.
Přidejte chlorid sodný a nejspíš by to chutnalo docela jako Neelixova polévka.
Add a little sodium chloride and it would probably taste a lot like Neelix's soup.
Chlorid sodný a kyselina chlorovodíková.
Sodium hydroxide and hydrochloric acid.
Chlorid draselný a atom draslíku.
Potassium chloride has a potassium atom.
Výborně. Potřebuji ještě chlorid draselný.
I also need potassium chlorate.
Dal jsem tolik chlorid hydrátu, že by to složilo dva muže dvakrát tak veliké.
I gave her enough chloral hydrate to put down a man twice her size.

Are you looking for...?