English | German | Russian | Czech

a tongue-lashing English

Translation a tongue-lashing in Czech

How do you say a tongue-lashing in Czech?

a tongue-lashing English » Czech

vynadání

Are you looking for...?

a | tongue | lashing