English | German | Russian | Czech

a drop in the bucket English

Translation a drop in the bucket in Czech

How do you say a drop in the bucket in Czech?

a drop in the bucket English » Czech

malá část

Are you looking for...?

a | drop | in | the | bucket