English | German | Russian | Czech

Kleopatřin obelisk Czech

Translation Kleopatřin obelisk translation

How do I translate Kleopatřin obelisk from Czech into English?

Kleopatřin obelisk Czech » English

Cleopatra’s Needle

Examples Kleopatřin obelisk examples

How do I use Kleopatřin obelisk in a sentence?

Movie subtitles

Zde máš obelisk na své výročí.
There is the obelisk of your jubilee.
Bako, pošli 1 000 otroků odstranit písek, obelisk dosedne na podklad.
Baka, put 1,000 slaves to removing the sand until the stone settles to its base.
Prodal bych mu i obelisk.
I could have sold him the Obelisk.
Gilotina byla támhle uprostřed, kde je teď obelisk.
The guillotine was there, in the centre, where the obelisk is now.
Ta která mohla postavit ten obelisk nebo vyvinout ochranný systém.
One capable of building that obelisk or developing a deflector system?
Ale chci se ještě podívat na ten obelisk.
But first I want another look at that obelisk.
Jenom civíte na ten zatracenej obelisk.
All you've been doing is staring at that blasted obelisk.
Ten obelisk je.
That obelisk is.
Ano. Ten obelisk je ukazatel, jak jsem si myslel.
Yes, the obelisk is a marker, just as I thought.
Ten obelisk je jedním velkým deflektorem.
This obelisk is one huge deflector mechanism.
Tento obelisk je z vašeho nejtvrdšího kamene.
This obelisk is of your hardest stone.
Je tam obelisk vzdávající hold královskému námořnictvu. Na pamětní desce je námořník, který vráží bajonet do Číňana.
There's an obelisk there to the glory of the Royal Marines, its plaque depicting. a Marine shoving his bayonet into a Chinaman's guts.
K výhře v této soutěži musí hráč umístit svůj medailon na obelisk v Úrovni 5.
To win the event, a player must place his medallion in the obelisk on Level 5.
Ne, to je obelisk.
No, that's an obelisk.

Are you looking for...?