English | German | Russian | Czech

Florianův Czech

Meaning Florianův meaning

What does Florianův mean in Czech?

Florianův

náležící Florianovi

Are you looking for...?