English | German | Russian | Czech

floridský Czech

Inflection floridský inflection

How do you inflect floridský in Czech?

floridský · adjective

+
++

Examples floridský examples

How do I use floridský in a sentence?

Movie subtitles

A pak ji rozbije o floridský útes.
And then throws it away on a Florida reef.
Tento růst financuje Floridský fond.
Growth that's financed by Florida Security Trust.
Na Sonnyho a náš nový floridský business.
To Sonny and our new Florida business.
Snažíme se ulovit Kubánce, ale. ale Floridský guvernér nám chce bránit.
We're fishing for Cubans but the governor of Florida wants a blockade.
Býval jsi floridský Flash.
You used to be the Florida Flash.
Floridský aligátor.
The Florida gator.
Samý floridský dobroty.
Florida's finest.
Otcem je floridský baseballový hráč Rusty Bridges.
The dad was a minor-league Florida ballplayer.
Výskyt pfiesterie byl zaznamenán od Long Islandu po Floridský záliv, na více než tisíci mílích pobřeží.
Traces of Pfiesteria have already been found from Long Island to the Florida Gulf, at distances of up to 1,000 miles.
Obcházejí Floridský zákaz hazardování tím, že jejich loď kotví na volném moři.
They get around Florida's ban on gambling by anchoring their ship offshore.
Porušil floridský zákon třikrát a dost.
He violated Florida's three-strikes law.
Znám floridský zákony o nálezech.
I know about florida's salvage rules.
Floridský úřad sebere toho hromotluka a zavolají mi zpátky.
Well, Florida Bureau's gonna scoop up this bouncer and call me back.
MITCHELL BERGER, floridský právník Jeho hlavní právník plně objasnil důsledky toho, kdyby jsme se stali jejich klienty.
His chief counsel has made clear the consequences of taking us on as a client.

Are you looking for...?