English | German | Russian | Czech

cone antenna English

Translation cone antenna in Russian

How do you say cone antenna in Russian?

Are you looking for...?