English | German | Russian | Czech

conduction cooling English

Translation conduction cooling in Russian

How do you say conduction cooling in Russian?

Are you looking for...?