English | German | Russian | Czech

a good few English

Translation a good few in Russian

How do you say a good few in Russian?

Are you looking for...?

a | good | few