English | German | Russian | Czech

-teen English

Translation -teen in Russian

How do you say -teen in Russian?

-teen English » Russian

-надцать