English | German | Russian | Czech

-teen English

Translation -teen in German

How do you say -teen in German?

-teen English » German

zehn

Are you looking for...?

-test | -ten | -ter | -tes | -te | -teiler