English | German | Russian | Czech

-ic English

Translation -ic in Russian

How do you say -ic in Russian?

-ic English » Russian

-ский