English | German | Russian | Czech

-ic English

Translation -ic in Czech

How do you say -ic in Czech?

-ic English » Czech

-ický