English | German | Russian | Czech

-fold English

Translation -fold in Russian

How do you say -fold in Russian?