English | German | Russian | Czech
Bruno | brunt | Brunft | Braun

-brunn German

Meaning -brunn meaning

What does -brunn mean in German?

-brunn

ein Ortsnamengrundwort für Brunnen, Quelle Schönbrunn

Are you looking for...?