English | German | Russian | Czech

-an German

Meaning -an meaning

What does -an mean in German?

-an

Chemie: Alkanendung Methan

Translation -an translation

How do I translate -an from German into English?

-an German » English

-ane

-an English

Translation -an in German

How do you say -an in German?

-an English » German

-isch