English | German | Russian | Czech

assortative English

Meaning assortative meaning

What does assortative mean?

assortative

Characterized by assorting.

Are you looking for...?