English | German | Russian | Czech

assonanced English

Meaning assonanced meaning

What does assonanced mean?

assonanced

(prosody) Containing assonance

Are you looking for...?