English | German | Russian | Czech

-fucking- English

Meaning -fucking- meaning

What does -fucking- mean?

-fucking-

(vulgar) An intensifier.

Are you looking for...?

-furter | -fugal | -fung- | -fu- | -ful | -fu