English | German | Russian | Czech

třista let Czech

Synonyms třista let synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as třista let?

třista let Czech » Czech

třísté výročí

Examples třista let in Czech examples

How do I translate třista let into Czech?

Simple sentences

Let's try something.
Zkusme něco!
Let me know if there is anything I can do.
Dejte mi vědět, mohu-li cokoli udělat.
Let me know if I need to make any changes.
Dejte mi vědět, bude-li zapotřebí, abych cokoliv změnil.
Wealth comes to those who make things happen, not to those who let things happen.
Bohatství přichází k těm, co se činní, nikoliv k těm, co jen dávají činům volný průchod.
Let us go home.
Pojďme domů.
Let sleeping dogs lie.
Co nepálí, nehas.
Let's try again.
Zkusme to znovu.
Let's get off the bus.
Pojď vystoupit z autobusu.
Please let me make it up to you.
Dovol prosím, abych ti to vynahradil.
I'll let you know when we come to the station.
Dám ti vědět, dorazíme na nádraží.
Well, let's have lunch.
Nuže, pojďme se naobědvat.
Let's get down to business.
Přejděme k věci.
Let the tea draw for ten minutes.
Nech čaj luhovat po dobu deseti minut.
Gasoline became so expensive that we had to let our car go.
Benzín tak podražil, že jsme se museli vzdát svého auta.

Movie subtitles

Let me use the bathroom.
Potřebuju na záchod.
Bathroom.. Let me use the bathroom!
Dovolte mi použít váš záchod!
Let me use the bathroom.
Pusťte na záchod!
I won't let your hands touch water.
Nikdy nedovolím, aby sis máčela ruce.
Let's go, mother.
Pojďme, mami.
Let's go. I can't give you my heart, but I can give you food.
Pojďte dál, nemůžu opětovat vaše city, ale můžu vám nabídnout jídlo.
Let's go.
Pojďme dovnitř.
We'll be in trouble if the lady comes out. Hurry, let's leave.
Budeme mít problémy, jestli vás tu uvidí.
Let go of her hand.
Pusť ji.
You can't let go?
Pusť její ruku!
Let go of her hand.
Pusť její ruku!
I told you to let go.
Řekl jsem, abys pustil její ruku.
Fine. Let's end it today.
Fajn, vyřešme to po dobrém.
Can you both let go of my wrists?
Můžete pustit?

News and current affairs

Let us hope it is a full and fair examination based on the report's findings and recommendations.
Doufejme, že půjde o úplné a poctivé posouzení, které se bude opírat o zjištění a doporučení zprávy.
Let's be clear: we do need to tackle climate change.
Řekněme si to jasně: bojovat proti globálnímu oteplování potřebujeme.
Instead, let's fund the basic research that will make green energy too cheap and easy to resist.
Raději financujme základní výzkum, který zelenou energii zlevní a zjednoduší tak, že bude neodolatelná.
For ideological hawks, compromises are treason: how can you jeopardize the historical patrimony of the Jewish people, let alone God's promise to Abraham?
Podle ideologických jestřábů jsou kompromisy velezradou: jak si můžete zahrávat s historickým dědictvím izraelského lidu, natož s Božím slibem Abrahamovi?
Let's hope that when the last whistle blows at the final in Berlin on July 9, we Germans retain as much of this positive spirit as possible.
Doufejme, že při finálovém utkání v Berlíně 9. července naposledy zazní píšťalka, my Němci si uchováme co nejvíc z této pozitivní nálady.
Let's start with the United States.
Začněme tedy Spojenými státy.
Why doesn't Israel let us go study?
Proč nás Izrael nenechá odjet za studiem?
Let us help make the Arab Spring a true season of hope for all.
Zasaďme se o to, je arabské jaro skutečným zdrojem naděje pro všechny.
Let our common agenda begin.
Nechť započne naše společná agenda.
Let's begin with why the euro needs to fall.
Začněme tím, proč euro potřebuje klesat.
Let's turn back the clock a dozen years.
Vraťme se o dvanáct let zpátky.
Let us continue to support these life-saving programs, which uphold the dignity and well-being of all people on the planet.
Pokračujme v podpoře těchto životně důležitých programů, které podporují důstojnost a blaho všech lidí na planetě.
CAMBRIDGE - When the next full-scale global financial crisis hits, let it not be said that the International Monetary Fund never took a stab at forestalling it.
CAMBRIDGE - udeří příští rozsáhlá celosvětová finanční krize, nechť nikdo neříká, že se Mezinárodní měnový fond nikdy nepokusil předejít.
It would be better to improve financial-market regulation directly and let national tax systems handle banks' income like that of any other industry.
Bylo by lepší zdokonalit regulaci finančního trhu přímo a ponechat na národních daňových soustavách, aby se zisky bank naložily stejně jako u ostatních branží.

Are you looking for...?