English | German | Russian | Czech

narcis sukničkový Czech

Translation narcis sukničkový translation

How do I translate narcis sukničkový from Czech into English?

narcis sukničkový Czech » English

petticoat daffodil

Examples narcis sukničkový examples

How do I use narcis sukničkový in a sentence?

Movie subtitles

Jen Bůh umí stvořit narcis.
Only God can make a daffodil.
Není to stejně obtížné jako stvořit narcis, Wilfrede?
Isn't it just as difficult to make a daffodil, Wilfred?
Černý narcis.
Black Narcissus.
Narcis.
Daff-odil.
Když se přirovnám k řecké mytologické postavě, nebyl by to Narcis.
As a matter of fact, if I did identify with a Greek mythological character, it would not be Narcissus.
Vrazil jste do kanceláře bez zaklepání a zakryl jste narcis rukavicí.
You have barged in without knocking and have put a riding glove over a daffodil.
Ten narcis ukrývá mikrofon, který tam dalo gestapo, aby vás mohlo poslouchat.
The daffodil contains a microphone planted by the Gestapo to eavesdrop on you.
To víš, neviděl jsem tolik lásky na jednom místě od chvíle. kdy Narcis objevil sám sebe.
Isn't that too nutty?
Představím vám Narcis 1, třídimenzionální přetvářecí stroj.
Let me introduce Narcissus 1, the three-dimensional makeover machine.
Narcis vás vítá. Kde se splní všechny vaše sny.
Welcome to Narcissus where all your image dreams can come true.
Narcis, tak nějak.
Narcissus something.
Pamatuješ si na stroj Narcis?
Remember the Narcissus machine?
Kdo je Narcis?
Who's Narcissus?
No jasně, každý , že jsi hrozný narcis.
Oh, yeah, you're one huge narcissist.

Are you looking for...?