English | German | Russian | Czech

narcis bílý Czech

Translation narcis bílý translation

How do I translate narcis bílý from Czech into English?

narcis bílý Czech » English

poet’s narcissus pheasant’s eye narcissus

Grammar narcis bílý grammar

What are the grammatical properties of narcis bílý in Czech?

bílý + narcis · adjective + noun

++

Examples narcis bílý examples

How do I use narcis bílý in a sentence?

Simple sentences

Kdo navrhl Bílý dům?
Who designed the White House?
Můj pes je bílý.
My dog is white.
Pes je bílý.
The dog is white.
Papír je bílý.
Paper is white.
Proč je sníh bílý?
Why is snow white?
Papír je bílý.
The paper is white.
Sníh je bílý, protože jeho molekuly odrážejí všechny barvy slunečních paprsků.
Snow is white because its molecules reflect all the colors of the sun's rays.

News and current affairs

Spojené státy svou politiku nepřehodnotily ani za situace, kdy Bílý dům obývá syn afrického přistěhovalce.
The US had not revised its policy, even with an African immigrant's son living in the White House.
Program pro gastarbeitery nikdy nezíská bez podpory Demokratů, již si zase těžko vydobude, jestliže Bílý dům nepodpoří program pro nedovolené imigranty v USA, který by zahrnoval určitou možnost získání trvalého pobytu a občanství.
He will never get a guest-worker program without Democratic support, which in turn is unlikely unless the White House supports access to a program for unauthorized immigrants already in the US that includes some type of path to residence and citizenship.
Obě politické strany i Bílý dům by raději škrtaly daně, než vynakládaly více peněz na školství, vědu a techniku a infrastrukturu.
Both political parties, and the White House, would rather cut taxes than spend more on education, science and technology, and infrastructure.
Jak je vidět, Bílý dům vystavěl svou obhajobu války na souboru pečlivě vytříděných důkazů a sám Bush učinil prohlásení o snaze Iráku nakoupit uran v Africe, přestože on i jeho stáb věděli, že jsou tyto informace nanejvýs pochybné, ne-li přímo nepravdivé.
As we have seen, the White House built its case for war on a highly selective dossier of evidence, and Bush made statements about Iraq's attempt to purchase uranium from Africa that he and his staff knew to be highly doubtful, if not false.
Ostatně, právě ta se zdá být společným jmenovatelem všech politik, jež pod kontrolou Bushův Bílý dům.
After all, that seems to be the common denominator of every policy controlled by his White House.
Probíhající hon na čarodějnice - v němž si svou politickou kůži snaží zachránit nejen politici a regulátoři, ale i Bílý dům - je opravdu nezbytný.
The witch-hunt underway - with politicians, regulators, and even the White House seeking to save their political skins - is, indeed, essential.
I dějiny cirkusu se zaměřují na vytváření takových párů: ješitný, sebevědomý Bílý klaun a Hloupý Augustus, pokorný smolař, jehož kalhoty pocítí kopanec jeho upjatého, nabubřelého druha.
Even the history of the circus is focused on such a pairing: the vain, dignified White Clown and Augustus the Fool, the humble loser who is kicked in the pants by his stiff, pompous partner.
NEW YORK - Spojené státy budou mít opět rozdělenou vládu, neboť demokraté drží Bílý dům, zatímco republikáni ovládají obě komory Kongresu.
NEW YORK - America, once again, will have a divided government, with the Democrats holding the White House, and the Republicans controlling both houses of Congress.
Ani jediný demokrat si Bílý dům nevydobyl bez výrazné genderové propasti.
Not a single Democrat has won the White House without a substantial gender gap.
Bílý dům dělal osm let všechno možné, aby zatajil drtivý vědecký konsensus, podle něhož ke klimatickým změnám přispívají lidé.
The White House did all it could for eight years to hide the overwhelming scientific consensus that humans are contributing to climate change.
Třebaže je však nadmíru jasné, že Izrael nezmizí a že Palestinci nevyvěsí bílý prapor, podmínky pro řešení dvou států se zhoršují.
But, while it is abundantly clear that Israel will not vanish, and that the Palestinians will not wave the white flag, the conditions for a two-state solution are deteriorating.
Když Rattner dokončil práci pro Bílý dům, dosáhl v případu mimosoudního vyrovnání a zaplatil několikamilionovou pokutu.
After Rattner finished his work at the White House, he settled the case with a fine of a few million dollars.
Dlouhodobější cena může zahrnovat neúspěch ruského návrhu na nový evropský bezpečnostní systém, oživení evropského zájmu o plynovody Nabucco a Bílý potok obcházející Rusko a propad zahraničních investic.
Longer-term costs may include the failure of Russia's proposal for a new European security system, a revived European interest in the Nabucco and White Stream gas pipelines that skirt Russia, and a decline in foreign investment.
Obama čtyři roky sídlil v Bílém domě; nyní sídlí Bílý dům v něm.
Obama has inhabited the White House for four years; now the White House inhabits him.

Are you looking for...?