English | German | Russian | Czech
PERSONAL PRONOUN ona POSSESSIVE PRONOUN její

její Czech

Meaning její meaning

What does její mean in Czech?

její

her, hers přivlastňuje osobě nebo věci rodu ženského, která vyplývá z kontextu  V dálce je vesnice a na jejím okraji stojí malá chajda.

Translation její translation

How do I translate její from Czech into English?

její Czech » English

her hers its his

Synonyms její synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as její?

její Czech » Czech

jeho jejich

Inflection její inflection

How do you inflect její in Czech?

její · possessive pronoun

+
++

Examples její examples

How do I use její in a sentence?

Simple sentences

Svět je kniha, a ti, kdo necestují, čtou jen jednu její stránku.
The world is a book, and those who do not travel read only a page.
Nesmíš zneužít její nevinnosti.
You must not take advantage of her innocence.
Kdybych byl znal její adresu, byl bych ji mohl navštívit.
If I had known her address, I could have visited her.
Jana nosila stejnou stuhu jako její matka.
Jane wore the same ribbon as her mother did.
Jana měla na sobě stejnou stužku, jakou nosívala její matka.
Jane wore the same ribbon as her mother did.
Nikdo si nevšiml její absence.
Nobody noticed her absence.
Její šedé vlasy ji dělají starší, než ve skutečnosti je.
Her gray hair makes her look older than her age.
Zkusil přilákat její pozornost.
He tried to attract her attention.
Vábil ho její úsměv.
He was attracted by her smile.
Její starší sestra se minulý měsíc vdala.
Her older sister got married last month.
On ukradl její hodinky.
He stole her watch.
Její kůže je bílá jako sníh.
Her skin is as white as snow.
Její muž je obvykle opilý.
Her husband is usually drunk.
Chtěla, aby se postaral o její rodiče.
She wanted him to take care of her parents.

Movie subtitles

Její rodiče musí být vzteklouni.
What would her parents feel?
Její máma zemřela a otec utekl s jinou ženou.
Who mother dies. Her father has an affair and flees with his lover.
Pusť její ruku!
You can't let go?
Pusť její ruku!
Let go of her hand.
Řekl jsem, abys pustil její ruku.
I told you to let go.
Tvá kamarádka je zajímavá. Její jméno vypadá jen jako iniciály.
Your friend is quite interesting, having only initials for a name.
S ohledem na to, že Její Výsost byla ještě nedávno před oznámením tohoto radikálního plánu studentka, nemůžeme popírat tento fakt, který měl jistě vliv na její rozhodnutí.
It cannot be dismissed that this novel idea. is connected to the princess being a student a short while ago.
S ohledem na to, že Její Výsost byla ještě nedávno před oznámením tohoto radikálního plánu studentka, nemůžeme popírat tento fakt, který měl jistě vliv na její rozhodnutí.
It cannot be dismissed that this novel idea. is connected to the princess being a student a short while ago.
A co Anglie, jejíž teritoriální ambice byly omezeny na Francii a její jeden velký ekonomický nápad byl prodávat vlnu Italům?
And what of the english, whose territorial ambitions had once extended no further than France and whose one big economic idea had been to sell wool to the italians?
Srovnejme to s Čínou, s její monolitickou říší.
Compare that with China, with its one monolithic empire.
Jenom si říkám, co je teď s její postelí?
Um, I'm just wondering what's going on with her bed.
Můj bože, podívejte se na její paži.
Oh, my God, look at her arm.
Podívejte na její paži.
Look at her arm.
Je ta její historka pravdivá?
Is that girl's story really true.?

News and current affairs

Když jsem v roce 1977 působil v administrativě prezidenta Jimmyho Cartera na ministerstvu zahraničí, byl jsem vyslán do Indie, abych její vedoucí činitele odradil od vývoje jaderné bomby.
In 1977, when I served in President Jimmy Carter's State Department, I was sent to India to dissuade that country's leaders from developing a nuclear bomb.
Pokud je nám známo, její představitelé zatím drží slovo.
So far as we know, its leaders have kept their word.
Země, které NPT nikdy nepodepsaly, samozřejmě její pravidla opakovaně porušují nebo obcházejí.
Of course, the NPT has repeatedly been violated or circumvented by states that never subscribed to it.
Práce na její obrodě mají začít právě teď a kompletní projekt být hotový v roce 2013.
Work on its renewal is due to start now, with the completed project ready in 2013.
Zároveň ovšem poznamenal, že druhová pestrost v regionu je masivně ohrožena, přičemž její ochrana je přinejlepším slabá.
Yet it also noted that the region's biodiversity was under massive threat, with little or no protection.
Ta je v rozháraném stavu a její vládcové to vědí.
The country is unruly, and its rulers know it.
Její lidé se stali mocnými, arogantními a nesmírně bohatými.
Its people have become powerful, arrogant, and enormously rich.
Její nejvyšší činitelé budou kázat nacionalismus a věřit ve vlastní univerzální kompetentnost jakožto protiklad profesionalismu a korporativismu na způsob KGB.
Preaching nationalism, its managers will believe in their universal competence, as opposed to KGB-style professionalism and corporatism.
Její růst přiživovala mimořádně rychlá strukturální transformace zaměřená na stále důmyslnější průmyslové zboží.
Its growth was fueled by an extraordinarily rapid structural transformation towards an increasingly sophisticated set of industrial goods.
Její ekonomika uprostřed celosvětové recese stále pádila vpřed.
The Chinese economy still roared ahead in the midst of a worldwide recession.
To neznamená, že ekonomické pojetí politiky je Číňanům naprosto cizí - nebo že demokratický Západ nezná její náboženské pojetí.
This is not to say that the economic concept of politics is utterly strange to the Chinese - or, for that matter, that the religious notion of politics is unknown in the democratic West.
Neformální a neoficiální důvody její nečinnosti, které prosákly ven z úřadu, se dají rozdělit do dvou částí.
The informal and unofficial rationale leaking out of the Fed for its inaction had two parts.
Jugoslávie zplodila Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Makedonii a zanedlouho možná z její půdy vzejdou samostatné Kosovo a Černá Hora.
Yugoslavia gave way to Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Macedonia; it may perhaps shortly disgorge Kosovo and Montenegro as well.
Další povzbuzení může přinést nedávné rozhodnutí Ameriky, že sáhne na své strategické zásoby ropy s cílem srazit její ceny.
Another assist may come from America's recent move to tap its strategic petroleum reserves in an effort to push oil prices lower.

Are you looking for...?