English | German | Russian | Czech

Florida Czech

Meaning Florida meaning

What does Florida mean in Czech?

Florida

Florida stát USA poloostrov mezi Mexickým zálivem a Sargasovým mořem

Translation Florida translation

How do I translate Florida from Czech into English?

Florida Czech » English

Florida Sunshine State

Examples Florida examples

How do I use Florida in a sentence?

Movie subtitles

Florida?..
Florida, or.
Bez příplatku. Myslete na možnosti, které Florida nabízí.
Think of the opportunities here in Florida.
Víte, že Florida je chloubou Ameriky. a Kokosová pláž její černou skvrnou?
Do you know that Florida is the show spot of America and Cocoanut Beach is the black spot of Florida?
Florida je nejskvělejší stát unie. -Ano?
Do you know that Florida is the greatest state in the Union?
Florida živí národ, ale nikdo neživí . To chci s vámi probrat.
Florida feeds the nation, but nobody feeds me and that's what I wanna talk to you about.
Florida, vážení. Slunce.
Florida, folks. sunshine, sunshine.
Florida, pane Whitmore.
Here's your Florida call, Mr. Whitmore.
V klubu Florida?
Is the Florida Club all right?
Do klubu Florida.
The Florida Club.
Co takhle klub Florida?
How about the Florida Club?
Queen Conch, Key West, Florida.
Queen Conch, Key West, Florida.
Rozhovor mezi Johnem Hubermanem a jeho dcerou Alicí. Šest hodin večer 9. ledna 1946, Miami Beach, Florida.
Conversation between John Huberman and daughter Alicia. 6:00 p.m. January 9, 1946, at Miami Beach, Florida.
Royal Palms Hotel Palm Beach, Florida.
Royal Palms Hotel Palm Beach. Florida.
Florida. - Víte to jistě?
You sure about that?

News and current affairs

Například Florida (která o 16 volitelů více než Louisiana a kde je guvernérem prezidentův bratr) získala požadované finance na ochranu svých mokřadů.
For example, Florida (with 16 more electoral votes than Louisiana and where the president's brother governs) received its requested funding to protect its wetlands.
Jak tvrdí teoretik urbanistických studií Richard Florida, lákadlem talentů jsou technologie a tolerance.
As the urban studies theorist Richard Florida has argued, it is technology and tolerance that attract talents.
GAINESVILLE, FLORIDA - V lidských obydlích ve Spojených státech žije asi 70 milionů psů.
GAINESVILLE, FLORIDA - There are about 70 million dogs living in human homes in the United States.
Florida je materiálně mnohem nerovnější společností než Kuba.
Florida is a much more materially unequal society than Cuba.
Správným pohledem na situaci - jsou-li Florida a Kuba našimi alternativami - není ovšem úsudek, že Florida se vyznačuje přílišnou nerovností, nýbrž že Kuba se vyznačuje přílišnou chudobou.
But the right way to look at the situation - if Florida and Cuba are our alternatives - is not to say that Florida has too much inequality, but that Cuba has much too much poverty.
Správným pohledem na situaci - jsou-li Florida a Kuba našimi alternativami - není ovšem úsudek, že Florida se vyznačuje přílišnou nerovností, nýbrž že Kuba se vyznačuje přílišnou chudobou.
But the right way to look at the situation - if Florida and Cuba are our alternatives - is not to say that Florida has too much inequality, but that Cuba has much too much poverty.
Problém nevychází od voličů, kteří ve státech, jako je Florida, Arizona a Kalifornie, prokázali, že chtějí, aby hospodářská zvířata měla lepší ochranu, než jakou jim živočišný průmysl obvykle poskytuje.
The problem does not lie with voters, who, in states like Florida, Arizona, and California, have shown that they want farm animals to have better protection than the animal industries typically provide.
Florida ani Arizona nejsou nikterak pokrokovými státy - oba daly v roce 2004 přednost George W. Bushovi před Johnem Kerrym.
Neither Florida nor Arizona are particularly progressive states - both voted for George W. Bush over John Kerry in 2004.
Rozhodující význam přitom budou mít ve státech, kde se miska vah může vychýlit na obě strany, jako jsou Colorado, Nové Mexiko, Florida nebo Nevada.
They will wield decisive importance in swing states like Colorado, New Mexico, Florida, and Nevada.

Florida English

Translation Florida in Czech

How do you say Florida in Czech?

Florida English » Czech

Florida

Examples Florida in Czech examples

How do I translate Florida into Czech?

Movie subtitles

Florida, or.
Florida?..
Uh, he's got an early flight he's covering, some nudist golf camp in Florida.
Brzo ráno letí za něčím na čem pracuje, nudistický golfový kemp na Floridě.
Think of the opportunities here in Florida.
Bez příplatku. Myslete na možnosti, které Florida nabízí.
Three years ago I came to Florida without a nickel in my pocket.
Před třemi lety jsem přišel na Floridu a neměl ani cent.
Now whether you like it or not, I'm gonna tell you about Florida real estate.
Povím vám o floridských nemovitostech.
Do you know that Florida is the show spot of America and Cocoanut Beach is the black spot of Florida?
Víte, že Florida je chloubou Ameriky. a Kokosová pláž její černou skvrnou?
Do you know that Florida is the show spot of America and Cocoanut Beach is the black spot of Florida?
Víte, že Florida je chloubou Ameriky. a Kokosová pláž její černou skvrnou?
Do you know that Florida is the greatest state in the Union?
Florida je nejskvělejší stát unie. -Ano?
Florida feeds the nation, but nobody feeds me and that's what I wanna talk to you about.
Florida živí národ, ale nikdo neživí . To chci s vámi probrat.
Florida, folks. sunshine, sunshine.
Florida, vážení. Slunce.
Friends, you are now in Cocoanut Manor, one of the finest cities in Florida.
Jste na Kokosovém panství, jednom z nejkouzelnějších měst Floridy.
One of the finest sites in Florida Now somebody make me an offer.
Jedno z nejpěknějších míst na Floridě. Čekám na nabídku.
The big fella is on his way from Florida.
Pan důležitý se vrací z Floridy.
They can't go to Florida.
Nemohou jet na Floridu.

News and current affairs

At the last Organization of American States assembly in Fort Lauderdale, Florida, the United States delegation took a good idea from others and, by its support, essentially sank it.
Na poslední konferenci Organizace amerických států (OAS) ve Fort Lauderdale na Floridě převzala delegace Spojených států od ostatních dobrý nápad a pak ho svou podporou v podstatě potopila.
For example, Florida (with 16 more electoral votes than Louisiana and where the president's brother governs) received its requested funding to protect its wetlands.
Například Florida (která o 16 volitelů více než Louisiana a kde je guvernérem prezidentův bratr) získala požadované finance na ochranu svých mokřadů.
If summer hurricanes push huge quantities of oil onto Florida's beaches and up the Eastern seaboard, the resulting political explosion will make the reaction to the financial crisis seem muted.
Pokud letní hurikány zaženou obrovská množství ropy na floridské pláže a na východní pobřeží, vyvolá to takovou politickou explozi, že reakce na finanční krizi se proti tomu bude jevit jako tlumená.
In graphic detail, Gore demonstrated how a 20-foot rise in the sea level would inundate much of Florida, Shanghai, and Holland.
Gore s obrazovými podrobnostmi demonstroval, jak zvýšení hladiny moří o 20 stop (přes 6 metrů) zaplaví velkou část Floridy, Šanghaje a Holandska.
As the urban studies theorist Richard Florida has argued, it is technology and tolerance that attract talents.
Jak tvrdí teoretik urbanistických studií Richard Florida, lákadlem talentů jsou technologie a tolerance.
So one can only wonder what he would have made of the Republican National Convention in Tampa, Florida.
Lze se tedy jen domýšlet, co by řekl na celostátní republikánský sjezd, který tento týden proběhl ve floridské Tampě.
GAINESVILLE, FLORIDA - There are about 70 million dogs living in human homes in the United States.
GAINESVILLE, FLORIDA - V lidských obydlích ve Spojených státech žije asi 70 milionů psů.
While similar releases in Florida are years away, some locals have already reacted forcefully.
Ačkoliv na Floridě nedojde k podobnému vypuštění ještě celé roky, někteří místní obyvatelé energicky reagují.
But presenting the facts in a reasonable manner, as Florida mosquito-control authorities have attempted to do, has not been enough to change opponents' minds.
Ani předložení fakt rozumným způsobem, o což se pokusily floridské úřady zodpovědné za kontrolu komáří populace, však nestačilo k přesvědčení odpůrců.
The movie shows scary pictures of the consequences of the sea level rising 20 feet (seven meters), flooding large parts of Florida, San Francisco, New York, Holland, Calcutta, Beijing, and Shanghai.
Film děsivě vykresluje důsledky zvýšení hladiny moří o 20 stop (sedm metrů), při němž by došlo k zaplavení velkých částí Floridy, San Franciska, New Yorku, Holandska, Kalkaty, Pekingu a Šanghaje.
Recent hurricanes killed thousands in Haiti, and not in Florida, because Haiti is poor and cannot afford even basic preventive measures.
Nedávné hurikány zabily tisíce lidí na Haiti, nikoli na Floridě, protože Haiti je chudé a nemůže si dovolit ani základní preventivní opatření.
Florida is a much more materially unequal society than Cuba.
Florida je materiálně mnohem nerovnější společností než Kuba.
But the right way to look at the situation - if Florida and Cuba are our alternatives - is not to say that Florida has too much inequality, but that Cuba has much too much poverty.
Správným pohledem na situaci - jsou-li Florida a Kuba našimi alternativami - není ovšem úsudek, že Florida se vyznačuje přílišnou nerovností, nýbrž že Kuba se vyznačuje přílišnou chudobou.
But the right way to look at the situation - if Florida and Cuba are our alternatives - is not to say that Florida has too much inequality, but that Cuba has much too much poverty.
Správným pohledem na situaci - jsou-li Florida a Kuba našimi alternativami - není ovšem úsudek, že Florida se vyznačuje přílišnou nerovností, nýbrž že Kuba se vyznačuje přílišnou chudobou.

Are you looking for...?