English | German | Russian | Czech

dieselová nafta Czech

Translation dieselová nafta translation

How do I translate dieselová nafta from Czech into English?

dieselová nafta Czech » English

diesel fuel

Grammar dieselová nafta grammar

What are the grammatical properties of dieselová nafta in Czech?

dieselový + nafta · adjective + noun

++

Examples dieselová nafta examples

How do I use dieselová nafta in a sentence?

News and current affairs

Dosud jsme nepochopili, že takovou Severoamerickou zónu volného obchodu (NAFTA), která by plně využívala svého potenciálu, nemůžeme vytvořit za babku.
We have failed to understand that a North American Free Trade Area (NAFTA) that achieves its full potential cannot be accomplished on the cheap.
NAFTA byla založena s přesvědčením, že rozsířený trh přinese ve třech členských zemích prospěch vsem.
NAFTA was conceived under the assumption that expanded trade would trickle down benefits to all in the three countries.
Bohužel tato korporátně vedená NAFTA dále zhorsila nerovnosti a nesouměrnosti mezi Mexikem a jeho dvěma bohatsími severními sousedy.
Regretfully, this corporate-driven NAFTA exacerbated the disparities and asymmetries between Mexico and its two richer northern neighbors.
Navíc se během existence NAFTA příjmy a bohatství nadále hromadily v elitních sektorech americké a kanadské společnosti.
Moreover, throughout NAFTA's lifetime income and wealth have been further concentrated within the elite sectors of US and Canadian society.
Vzhledem k tomu by měly na prvních místech v agendě prezidentky Dilmy Rouseffové figurovat volnější obchod, například se zeměmi NAFTA (Kanadou, USA a Mexikem), a příznivější podmínky pro zahraniční investice.
Given this, freer trade, such as with the NAFTA countries (Canada, the US, and Mexico), and more hospitable terms for foreign investment, especially in energy, should top President Dilma Rouseff's agenda.
Dobrou zprávou o NAFTA - Severoamerické zóně volného obchodu - je to, že je o málo zpráv.
The good news about NAFTA is that there is little news about NAFTA.
Toto ticho, tak odlisné od někdejsích protestů, jež před deseti lety doprovázely její vznik, je jasným dokladem toho, že NAFTA se svým cílem - ulehčovat a integrovat hospodářskou výměnu mezi svými třemi partnery - uspěla.
That quiet, so different from the protests that greeted the North American Free Trade Area's creation a decade ago, reflects NAFTA's clear achievement in facilitating and integrating economic exchange among its three partners.
NAFTA nastěstí svůj plán.
Luckily, a road map for NAFTA exists.
Protože z pohledu Mexika NAFTA dosud nedosáhla jednoho ze svých klíčových cílů, tedy poskytnout výhody volného trhu vsem regionům a sektorům země.
Because, from Mexico's perspective, NAFTA has not yet achieved one of its key goals: to deliver the benefits of free trade to all of the country's regions and sectors.
-li NAFTA naplno rozvinout a využít svůj potenciál a pokročit na cestě sbližování, otevření hranic a snižování tarifních bariér prostě nestačí.
For NAFTA to realize its full potential and move the convergence process, opening borders to trade and reducing tariff barriers are not enough.
Od svého vzniku v roce 1994 se NAFTA (v nejlepsím případě) zabývala dvojstranným řízením a řesením vzájemných problémů a otázek, přičemž Spojené státy více než častěji zaujímaly jednostranný postoj.
Since its founding in 1994, NAFTA has been characterized (at best) by a bilateral management of issues and problems. Too often, the US has taken a unilateral approach.
Během primárek proslul protekcionismem, když prohlásil, že jednostranně přepíše NAFTA.
He was famously protectionist during the primaries, declaring he would unilaterally rewrite NAFTA.
Před šesti lety jsem byl připraven učinit závěr, že Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) je velkým úspěchem.
Six years ago, I was ready to conclude that the North American Free Trade Agreement (NAFTA) was a major success.
Právě zde - v rychlém rozvoji exportních odvětví a dramatickém vzestupu objemu vývozu - NAFTA skutečně něco změnila.
It is here - in the rapid development of export industries and the dramatic rise in export volumes - that NAFTA made the difference.

Examples dieselová nafta in Czech examples

How do I translate dieselová nafta into Czech?

Movie subtitles

With NAFTA the two of you are in bed together. His dirt rubs off on your side of the sheets.
S pomocí NATO byste taky mohli skončit na jedné pryčně a on by si pucoval boty do tvého prostěradla.
I nearly lost my seat over NAFTA.
Zóna volného obchodu málem stála místo.
I voted against NAFTA and favored tax incentives for domestic manufacturing.
Hlasoval jsem proti NAFTĚ a byl jsem pro daňové pobídky pro domácí výrobu.
You know. my family owns most of the land. So, he's given us a great opportunity with NAFTA.
Moji příbuzní ovládají tuto zem a on chce dojít nahoru, díky velkým možnostem smlouvy NAFTA.
His family's involved with the NAFTA factories. A very old family, too.
Jeho rodina vlastní jednu fabriku NAFTY.
NAFTA is to be expanded into every country in this hemisphere.
N.A.F.T.A. expandovat do každé země na této polokouli.
As NAFTA expands it will take on the role of the American Union.
Jak se NAFTA rozšíří převezme roli Americké Unie.
International agreements like NAFTA, GATT - or APEC were just stepping stones in the formation of the N.A.U.
Mezinárodní dohody, jako NAFTA, GATT - nebo APEC, jsou jen stupni ke zformování N.A.U.
Building on the massive displacement of humanity, caused by globalization, - the New World Order is rapidly constructing the physical infrastructure - of the North American Union - the NAFTA superhighway control grid.
Budování masivního odstranění lidskosti, způsobeného globalizací, - Nový Světový Řád rapidně buduje fyzickou infrastrukturu - Severoamerické Unie - kontrolní síť superdálnic NAFTA.
We took to the air over central Texas to get a birds-eye view - of the Trans-Texas Corridor which is under construction and - will form the heart of the Trans-NAFTA superhighway system.
Zaletěli jsme se podívat nad centrální Texas, abychom viděli ze vzduchu - Trans-Texaský koridor, který se právě staví - a bude srdcem systému superdálnic Trans-NAFTA.
The next stage of this world government plan is to have a - transportation control, and that is called the NAFTA superhighway - or in Texas called the Trans-Texas Corridor.
Další fází této světové vlády je - ovládnout dopravu, a tomu se říká NAFTA superdálnice - nebo, v Texasu se tomu říká Trans-Texaský koridor.
The I-35 NAFTA Corridor starts deep inside Mexico and travels - through the middle of the United States and ends in Central Canada.
I-35 NAFTA Koridor začíná hluboko v Mexiku a probíhá - středem Spojených států a končí v centrální Kanadě.
What is also interesting to note, that the NAFTA Headquarters - is in Mexico, and controls the United States trade, and rules - against United States Congress, and no one seems to challenge it.
Co je také zajímavé podotknout je, že hlavní stan dohody NAFTA - je v Mexiku a ovládá obchod ve Spojených státech a rozhoduje - proti Kongresu USA a nezdá se, že by to někdo zpochybňoval.
This trend is accelerating under the - NAFTA highway system and is meant to re-wild more than half the country.
Tento trend se zrychluje - se systémem superdálnic NAFTA a je určen k ke zdivočení více než poloviny země.

News and current affairs

We have failed to understand that a North American Free Trade Area (NAFTA) that achieves its full potential cannot be accomplished on the cheap.
Dosud jsme nepochopili, že takovou Severoamerickou zónu volného obchodu (NAFTA), která by plně využívala svého potenciálu, nemůžeme vytvořit za babku.
NAFTA was conceived under the assumption that expanded trade would trickle down benefits to all in the three countries.
NAFTA byla založena s přesvědčením, že rozsířený trh přinese ve třech členských zemích prospěch vsem.
Regretfully, this corporate-driven NAFTA exacerbated the disparities and asymmetries between Mexico and its two richer northern neighbors.
Bohužel tato korporátně vedená NAFTA dále zhorsila nerovnosti a nesouměrnosti mezi Mexikem a jeho dvěma bohatsími severními sousedy.
Moreover, throughout NAFTA's lifetime income and wealth have been further concentrated within the elite sectors of US and Canadian society.
Navíc se během existence NAFTA příjmy a bohatství nadále hromadily v elitních sektorech americké a kanadské společnosti.
Given this, freer trade, such as with the NAFTA countries (Canada, the US, and Mexico), and more hospitable terms for foreign investment, especially in energy, should top President Dilma Rouseff's agenda.
Vzhledem k tomu by měly na prvních místech v agendě prezidentky Dilmy Rouseffové figurovat volnější obchod, například se zeměmi NAFTA (Kanadou, USA a Mexikem), a příznivější podmínky pro zahraniční investice.
The good news about NAFTA is that there is little news about NAFTA.
Dobrou zprávou o NAFTA - Severoamerické zóně volného obchodu - je to, že je o málo zpráv.
The good news about NAFTA is that there is little news about NAFTA.
Dobrou zprávou o NAFTA - Severoamerické zóně volného obchodu - je to, že je o málo zpráv.
That quiet, so different from the protests that greeted the North American Free Trade Area's creation a decade ago, reflects NAFTA's clear achievement in facilitating and integrating economic exchange among its three partners.
Toto ticho, tak odlisné od někdejsích protestů, jež před deseti lety doprovázely její vznik, je jasným dokladem toho, že NAFTA se svým cílem - ulehčovat a integrovat hospodářskou výměnu mezi svými třemi partnery - uspěla.
Next week's meeting between the Mexican and American presidents should take advantage of this success to push NAFTA forward in creative new ways.
Schůzka amerického a mexického prezidenta, naplánovaná na tento týden, by tento úspěch měla využít jako východisko pro směřování organizace novým, tvůrčím směrem.
Luckily, a road map for NAFTA exists.
NAFTA nastěstí svůj plán.
Although his unorthodox suggestion met with skepticism, his ideas established an agenda that NAFTA's three partners should pursue.
Jeho nezvyklý návrh sice narazil na hradbu skepse, ale z jeho myslenek se zrodil program, o jehož uskutečnění by vsechny tři partnerské strany NAFTY měly usilovat.
Because, from Mexico's perspective, NAFTA has not yet achieved one of its key goals: to deliver the benefits of free trade to all of the country's regions and sectors.
Protože z pohledu Mexika NAFTA dosud nedosáhla jednoho ze svých klíčových cílů, tedy poskytnout výhody volného trhu vsem regionům a sektorům země.
For NAFTA to realize its full potential and move the convergence process, opening borders to trade and reducing tariff barriers are not enough.
-li NAFTA naplno rozvinout a využít svůj potenciál a pokročit na cestě sbližování, otevření hranic a snižování tarifních bariér prostě nestačí.
Since its founding in 1994, NAFTA has been characterized (at best) by a bilateral management of issues and problems. Too often, the US has taken a unilateral approach.
Od svého vzniku v roce 1994 se NAFTA (v nejlepsím případě) zabývala dvojstranným řízením a řesením vzájemných problémů a otázek, přičemž Spojené státy více než častěji zaujímaly jednostranný postoj.

Are you looking for...?