English | German | Russian | Czech

cholera drůbeže Czech

Translation cholera drůbeže translation

How do I translate cholera drůbeže from Czech into English?

cholera drůbeže Czech » English

fowl cholera

Examples cholera drůbeže in Czech examples

How do I translate cholera drůbeže into Czech?

Movie subtitles

Poverty is not the lack of anything, but a positive plague, virulent in itself, contagious as cholera, with filth, criminality, vice and despair as only a few of its symptoms.
Chudoba není nedostatkem něčeho, ale určitý mor, ovlivňující sám sebe, nakažlivý jako cholera, se špínou, kriminalitou, neřestí a zoufalstvím, to je pouze pár jejích symptomů.
He killed more people than cholera.
Zabil víc lidí než cholera.
I figure the guy had smallpox, or cholera, or something like that.
Myslím, že ten chlap měl neštovice, choleru nebo něco podobného.
Now look, Neff, it isn't smallpox, and it isn't cholera.
Tak podívejte, Neffe. Nejsou to neštovice ani cholera.
Try to recall, the year of cholera.
Vzpomeňte si, rok cholery.
And I warn you that a wicked law, like cholera, destroys everyone it touches, its upholders as well as its defiers.
A varuji vás, že zvrácený zákon, stejně jako cholera, ničí všechno, čeho se dotkne. Jak jeho zastánce, tak i odpůrce.
He had found cures for diseases he could hardly pronounce, like haemorrhagic septicaemia, bird diphtheria, aspergillosis, avian cholera.
Našel léky na nemoci které mohl ztěží vyslovit, jako haemorrhagic septicaemia, ptačí diphtheria, aspergillosis, ptačí cholera.
It has to be smallpox, cholera or leprosy.
Neštovice, cholera nebo lepra.
I hope you end up in a graveyard with the cholera, and the rabies, and the plague!
Doufám, že skončíš na hřbitově s cholerou, vzteklinou a morem!
I'll take cholera, dysentery, sunstroke, fleas in my bed. Arabs in my hair, but I cannot take politicians.
Snesu choleru, úplavici, blechy v posteli, Araby ve vlasech, ale nemůžu snést politiky.
A solitary office, and it's where the cholera come from.
Opuštěný úřad, a zrodila se tam cholera.
In Lahore there is cholera and other diseases.
V Lahore je cholera a jiné nemoci!
Colonel, It is my duty to inform you our Prior was taken from us by an infectious disease, Cholera.
Pane, musím vám sdělit, že náš převor zemřel na choleru.
For several years, Asiatic cholera has shown a marked tendency. to spread beyond its source. which, of course you know, is in the waters of the Ganges.
Asijská cholera několik let projevuje silnou tendenci. šířit se mimo původní zdroj, jímž, jak víte, jsou vody Gangy.

News and current affairs

Indeed, it is humbling to remember that some of history's most deadly invasions were carried out by single-cell organisms, such as cholera, bubonic plague, and tuberculosis.
Je pokořující připomenout si, že některé z nejvražednějších invazí minulosti provedly jednobuněčné organismy, například cholera, dýmějový mor a tuberkulóza.
This is a function of a particularly virulent strain of cholera and underlying issues: a weak national health system, poor sanitary conditions, and a lack of clean water and other basic services.
Je to důsledek kombinace obzvláště virulentního kmene cholery a dalších problémů ležících pod povrchem: slabého státního zdravotnického systému, špatných sanitárních podmínek a nedostatku čisté vody i dalších základních služeb.
Most immediately, there is an urgent need for more cholera treatment centers.
Ze všeho nejdříve je nutné řešit naléhavou potřebu většího počtu center pro léčbu cholery.
Every first-year public health student is taught how John Snow stopped a cholera epidemic in London.
Každý student prvního ročníku oboru veřejného zdravotnictví se učí, jak John Snow zastavil v Londýně epidemii cholery.
During a ten-day period in September 1854, during which more than 500 Londoners died from the disease, Snow used a city map to mark the location of each household with a case of cholera.
Během desetidenního období v září 1854, kdy na tuto nemoc zemřelo více než 500 Londýňanů, označil Snow na mapě města polohu všech domácností, kde se případ cholery vyskytl.
If government officials in London had demanded absolute certainty, the epidemic might have continued for another 30 years until the cholera bacterium was identified.
Kdyby vládní představitelé v Londýně požadovali absolutní jistotu, mohla epidemie pokračovat ještě dalších 30 let, než byla identifikována bakterie cholery.
Paradoxically, droughts can favor water-borne diseases--including cholera, a cause of severe diarrhea--by wiping out supplies of safe drinking water, concentrating contaminants, and preventing good hygiene.
Paradoxně, sucha mohou být příznivá pro vodou přenášené nemoci - včetně cholery, příčiny vážných průjmů -, a to proto, že ničí zdroje nezávadné pitné vody, koncentrují škodliviny a zabraňují správné hygieně.

Are you looking for...?