English | German | Russian | Czech

choleric person English

Translation choleric person in Czech

How do you say choleric person in Czech?

choleric person English » Czech

cholerik

Are you looking for...?